is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waarin de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER HET KWAAD. 445

welk wy in dit Gefchrift ontmoeten, wenschten wy den Jioofdzaaklyken inhoud van hetzelve kortelyk te fchetzen. Ten dien einde zullen wy ons de moeite getroosten van het overfchryven van den inhoud der Brieven. Naa eene korte zamentrekking van het verhandelde in de twee voorgaande Deelen , en de opgave der bovengemelde ftellinge, in den XLII Brief, den eerften in dit Deel, handelt de Heer villaume eerst over het Natuurlyk, en vervolgens over het Zedelyk, Kwaad. Omtrent het eerstgemelde onderwerp oppert de vernuftige Schryver de volgende ftellingen, ten bewyze, naar zyne meening,' dat zo wel het een als het ander geen weezenlyk Kwaad is, maar altyd iet goeds voortbrengt. „ De meermaalen ,, (door den Heer villaume naamelyk) gebezigde ftel,, ling, dat Kwaad Gods Werk is en derhalven Goed moet

zyn, beweezen. Het Kwaad leert ons onzen welftand ,, gevoelen. Het veradelt het gevoelen van het Goede.

Zonder het Kwaade zoude men het Goede niet gevoe,, len. Het ontkennend Kwaad veibitert ons Gei;ot en ,, onze Krachten. Het Genot van eenig Goed maakt ons

minder gelukkig, dan het verwagten, voorbereiden en „ vervaardigen, van hetzelve. Een treffend Voorbeeld ter ,, bevestiging. De Mensch heeft meer Behoeften, dan ,, eenig ander Schepzel. Het Jlelhg Lyden heeft ook

zyne Voordeden. Natuurlyke Voordeden des Natuur„ lyken Kwaads. Een verfchynfel der Natuure. Ziekten „ der Kinderen. Vuurbraakende Bergen. Aardbeevingen. „ 'Er kan geen Kwaad zyn, 't welk van den anderen „ kant ook geen Voordeel aanbrengt. De Voordeden ,, der Ziekten. De Zedenlyke Voordeelen van het Na„ tuurlyk Kwaad. De Nood en het Lyden in de Kinds,, heid en Jeugd. Het lyden verfterkt de Ziel. De Bej, hoeften en het Kwaad maaken de banden der Maatje fchappye vaster. Het Kwaad verwekt gezellige gevoe,, lens. Van den Ouderloozen ftaat. Veele groote Man-

nen hebben geene Opvoeding gehad. Het Oorlog." Deeze ftellingen zyn de onderwerpen van Brief XL1II——■ XLV1I. Ten aanzien van het Zedelyk Kwaad oppert en ontvouwt de Heer villaume de volgende ftellingen: „ Zwakheid van den Mensch. Nut daar van in 't alge„ meen; door eenige Voorbeelden opgehelderd. Een be« ,, kend luisterryk Voorbeeld. Waartoe de Grootheid

diene. Van eenen ftaat der OnJ'chuld. De Reden al-

leen maakt den Mensch niet werkzaam. Gezegden Ff 5 van