Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of D2 deugdzaams STAATSDIENAAR. /

feeulen worden van tyd tot tyd meer begunftigd. Braave Inboorlingen jaagt men het land uit, en vreemde bloedzuigers fpeelen hunne, rol in het land." Deeze redenen kunnen flemming echter niet te rug houden , welke eerlang weder gevangen raakt, en, door dezelfde kwaaddookers, nieuwe onheilen lydt: waarvan een dier Lieden het volgend verhaal doet, om fl mmikg's karakter te bezwalken, en dat van zyne Vyanden, zo veel mogelyk , in een gunftig licht te plaatlèn. De Vorst, den geheelen zamenhang der zaak willen <t wekten, en waarom flem.v.ing in de gevangenis gezet is , antwoord

E * * , met ;il!e zyne welfpreekenheid, gekruid met men-

fchenhaat: „Die flimming, wanneer ik hem by zynen waaren naam noemen zal ,is een van de verkeerde menfchenvrienden , verlichters, volksfchoolmeesters , die zich ten nadeele van de Vorden, en ten beder/e der Natiën, meer dan ooit, beginnen uit te breiden. Na zynen moedwil in * * lang genoeg gepleegd , én eenen oproer verwekt te hebben , die door de waakzaamheid der Regeering nog in de geboorte is gefmoord, is hy aldaar eerst tot het Zwaard veroordeeld, maar vervolgens, door eene byzondere gunst, met zyne famielie het land uitgebannen. Daarop heeft een van uw Hoogheids Dorpredikanten hem opgenoomen. Dewyl het verre van hier' en aan de uiterfte grens is, heeft men 'er niet terltond kennis van kunnen hebben, tot het Hof van ** door eene aanfchryving verzogt heeft, om zyn verblyf aldaar niet te dulden. Het is wel te begrypen , dat dit Hof niet onverfchillig daar by zyn kon, wanneer zulk een landlooper zoo kort aan de grens geduld wierd, alwaar hy geduurig met zyne eens verleidde Medeburgers verkeeren kon. Uw Hoogheid heeft my gelast om u , gedu.irende uwe onpaslykheid , met geene rechiszaaken lastig te vallen. Men deed derhalven 't geen recht was , en het een Hof van het ander verwachten kan ; men zond naanielyk een bevel aan den Predikant, om dien flemmï.ng van 2h h te verwyderen. 'Er is zelfs nog een reden waarom hy aldaar niet heeft kunnen blyven ; te weeten: hy heeft honderden van Boeren uit zyn Vaderland herwaards gelokt, die hem met geweld, en onder medewerking van een algemeen oproer, weder zouden te rug brengen Daar uit zouden byna bloedige tooneelen tusfchen Uw Hoogheids onderdaanen en onze nabuuren ontdaan zyn. Ja zelfs heeft deeze flemming zich verdout, zyne oproerige grondbeginfelen ter plaatfe van zyn verblyf te prediken, en de geheele tremeente lot oproer aan te zetten. Na dat hier over op nieuw eene aanl'chry- . ving uit ** inliep, heeft men zich genoodzaakt gevonden om liem en zyne famielie het land uit te b»nnen. Toen dit alles reeds bezorgd was, kwam 'er nog een derde aanfchryving uit **, Waarin gemeld wierd, dat flem:mi?,g zich zelfs in.deeze Reluientie ophield, met een dringend verzoek, om denzelven, ingevalle

hy

Sluiten