is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waarin de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fa EEN ZESWEEKS VER.BLYE

AANMERKINGEN , GEDUURENDE EEN ZESWEEKS VERBLYF IN ÜXFORÜSHIRE EN GLOUCESTERSHIRE , ÏN DEN JAARE MDCCXCII GEMAAKT.

ƒ» een reeks van Brieven aan een Vriend.

Oxford, 16 Aug. 1792.

MYN HEER!

Toen wy van elkander fcheidden was uw verzoek om den loop van myn Reisje te verneemen. Gy wenschte dat ik een Dagverhaal zou opftellen, en elk klein avontuur, 't welk wy bejegende, opfchryven als het my nog versch in 't geheugen lag ; en gy hadt de Nederigheid om te begeeren dat ik dit alles aan uw oordeel zou onderwerpen. Wat zult gy dan denken indien ik verklaar dat ik geen fterke wederftreeving voel om dit aiies te doen ? Want, indien rnyne Brieven, ('t welk geen vreemd verlchynzel zou weezen in deeze veel uitgeevcnde ,Eeuw,j voor een hooger Regtbank ,' een Regtbank op welke uwe genegenheid en vooringenomenheid my waards geen invloed altoos heeft, verfcheenen , ik kan niet verliezen 'c welk ik nooit bezat. Ik wil zeggen , ik kan de verkreegen Letterroem eens Schryvers niet verliezen. .Myn Naam is geen waarborg voor de voldoening van Weetgierigheid. Het geheim zal blyven berusten ,' maar allo de teleurstelling zal gevoeld worden by uzelven'.

Londen verliet ik op den 14 deezer Maand, en ik vertrok na Oxfsrd. Van de twee wegen, over Heniey en over Uxbridge, verkoos ik den laatften , niet ais die, ïiaar het denkbeeld der Reizigersn, de beste is, maar ais waarfchynlyk meest gefchikt om my door de nieuwigheid te behaagen. Ik had dien weg nooit gereisd. Is dezelve de aangeuaamfte niet in alle opzigten , men is rasfer op het land, men fchudt fchielyker het Hof van een alles over 't hoofd gewasfen Hoofdftad af. De Voorlieden zyn 'hier korter, eu binnen een half uur , naa dat men den Draaiboom door is, ademt men eene zuivere lugtin, nog niet befmet dr.or de dikke dampen van Steenbakke-

ryen, Een ander voordeel , en by my geen gering,

Èeft^t hier in„ dat het gezigt van den weg niet onder-

fchept