is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waarin de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brief aan de schryvers eer letteroefeningen. 163

moeite , die ik 'er aan gedaan heb, ligtlyk getroosten. Inmiddels heb ik de eer met alle hoogachting te zyn,

myne heeren!

UE. D. W. Dienaar,

Rotterdam,

den 13 Maart 1794. reinier arrenberg.

anecdoten van den pretendent (*) van engeland , in een brief van den heer david hume aan den heere john pringle, geschreven in 1773.

waarde heer !

Dat de tegenwoordige Pretendent zich , in het Jaar I753? hi Londen bevond, weet ik met de volko■menfte zekerheid, om dat ik het heb van Lord mare* chal , die verklaarde, 'er ten vollen kennis van te hebben. Twee of drie dagen na dat zyn Lordfchap my hier van onderrigt had, vertelde hy my, dat hy, des avonds te vooren, daaromtrent nog verfcheiden byzonderheden vernomen had van eene Dame, welker naam hy my wei-

ger-

(*) Hy ftierf te Rome, den 3 Maart 1788: federt den dood van zyn Vader, die in 1765 voorviel, had hy daar den tytel vsn Koning van Groot' Briitanje aangenomen; maar in andere Landen noemde men hem den Ridder van St. George, en in Engeland den Pretendent. Hy was juist 67 jaaren oud; zynde geboren den 30 van November 1720; zyne moeder was de ryktl^ Vrouw in Europa: zy was de Prinfes maria clementina sobieski, Kleindogter van den vermaarden johan soeieski, Koning van Polen , die de Turken voor Weenen geflagen had. Zy ftierf den 18 January 1735. Hy trouwde , eenige jaaren geleden , in Duitschland , met de Princesfe van stolberg doch heeft by haar, die nog in leven is, geene kinderen verwekt. Alle recht, 't welk de Pretendent meende te hebbeir, is derhalven vervallen op zyn Broeder , den Cardinaal van Tork. Hy heeft'eene natuurlyke Dogter, welke hy, uit hooft'e van zyne vermeende Koninglyke magt, tot Hertogin van 'Al bpny verheven, en aan welke hy alle zyne gelden in de Franfche Fondfen, die zeer aanmerklyk zyn, befproken heeft.