is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waarin de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HORTENSIA. 435

nit nieuws gaf ftoffe tot duizend gisfingea ; maar niemand kon zeggeT wat hy bepaald dagt over deeze ongelukkige gekon zeggen, w-i y r bevallig en goedaartig, var-

S^tetW?«ï«» fchoonheid en geluk: en noch. Te kwaada mirte" van haare eigene Sexe, noch de losbandige Innen de" Mannen , kond n haar eene dwaa ing van aanbe-

^ften'laste leggen. Zelf, yeronderttel^Jftg d,e bedlgt een verkeerden, tap *g«Jj& » on haar Man die

K SSÏg'CoS wVasevan nieu/ opdaagende rchoonTedeT" nfet geheel vrygefprooken.worden. — N

d^e/e cebeurtenis , nooit iets ont lekt hadt t g.en net min ai.eze geueuiucui» , , , n VERVANlMi boven al

rte vermoeden ^hïf maakte, t gee ^ ^

aan berisping onder evig maakte» *»s weenend» Vrouwe den met welke men ze.de dat hy ^er , h haare eeniga DoSrrSn m n men ^le^lgens, Lfchouwde de fiSyke wSSd hem, zints dien tyd, als een onnatuurlyk

Mvnrfoer'vERv.NNE was het van geen beduidenis, wat men van h^m lJt zeggen Tn eene Wereld , waar hy met langer ge!lti fn waarin hv niet wilde verkeeren. Hy werd ^JAo^7Z^ van eene geheel ^ere foort; ha zielsverdriet om uit zyn hart te verbannen het denkbeeld eener Vrouwe, door^hem zo lang bemind.

Ho rrnmvloosheid , haar ten laste geicgu > uaui, maS al te zZ het voorkomen van eene onbetwistbaare baar-

" om „fy v n mynen Vrede te beroove... Met de verfoe.lyke " kMtfenaarven dar vleitaale, waarop, hy zo meesterlyk is af" erkt Terleidde hy, ongetwyfeld, het ongelukk.g Schepzel,

ÏS'rSe» e„ i» te ««vind.» »» '™ "'««^'«.«S oveï h..re zwakheid te zesepraalen, ■« «* "™,'Zfe .[heid taffen wj kaar, indie» «y OTjelMkis. te-wO-Hme

G g 2 "