Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een zesweeks verblyf in oxfordshire, enz. J09

aanmerkingen, geduurende een zesweeks verblyf in oxfordshire en gloucestershire, in den jaare MDCCXCII gemaakt.

In ten reeks van Brieven aan een Vriend. (Vervolg van bl. 478.)

negende brief.

Gloutester, Sept. 1702,

myn heer!

Naardemaal ik, zints mynen laatften Brief, verfcheide uitltappen in de nabuurfchap van Gloucester gedaan heb , waarop de nieuwsgierigheid dikwyls verdrukt, of ten minften de voldoening daar aan afgebrooken werd, door de gezellige bekoorlykheden van Landvermaaken, moet gy van my het geregeld verflag eens Aardryksbefchryvers niets verwagtenj ik kan niets meer doen dan u belooven eenige weinige aanmerkingen, welke de gelegenheid my deedt opzamelen, zo veel eene bykans onophoudelyke verfcheidenheid van aangenaame voorwerpen wilde geheugen.

Zints myn jongfte fchryven ging ik uit met onzen

Vriend Mr. T en diens Zoon, om een Toertje te

doen in Herefordshire , eene Landltreek der kennisneeming van de Reizigeten wel waardig, niet min ter oorzaake van de ryk- en vrugtbaarheid, dan van wegen de veelvuldige fchoone gezigten , welke het oplevert.

Wy verlieten Gloucester in den morgenftond , en toogen de Westpoort uit , dé éénig overgebleevene Poort van deeze oude Stad. Van de brug, op welke wy ons toen bevonden, hebt gy, ter rechterhand, een zeer uitgeftrekt veld met Vee bedekt, en doorfneeden van de Severn. Aan de (linkerhand vormt deeze Rivier eene foort van Eiland, Olnej of Alney geheeten, waar men zegt, dat een Tweegevegt gehouden werd tusfchen edmund , Koning van Engeland, en canutus, Koning der Deenen, om het lot te beflisfen des Koüingryks, door bloedige Oorlogen vaneen gereeten : dit eindigde in eene verdeeling des Koningryks; vermids geen der vegtende Partye» Mm 5 de

Sluiten