Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over be telegraphe. £|

is : waar die 240 dan van daan komt, is niet wel te gisfen.

in het derde Stukje geeft de wiskunftige de gelder het Ontwerp eener Telegraphe op, welke, fchoon van zyne uitvinding, zynde, hy meent dat het naast by die van chappe zal komen. De volgende vereischten van zulk een Werktuig, door hem opgegeeven, zyn zeer juist.

„ 1. Moeten de tydingen door hetzelve, zo fpoedig molyk, overgebragt kunnen worden.

„ 1. Deszelfs zamenftelling moet eenvoudig en _ regelmaatig zyn, zo dat, wanneer de Machiene in werking is, 'er zo min fouten als mogelyk zy kunnen begaan worden.

,5 3-Dewyl 'er, in de meeste tydingen, die door de Te* legraphe overgebragt moeten worden, vereischt wordt, dat noch de perfoonen die werken, noch het publiek dat de bewerking ziet, deeze tydingen te weeten komen, moet 'er een middel bedacht worden, om de tydingen zodanig over te brengen, dat noch het publiek, noch de perfoo*pen die aan de Tclegraphen werken, ooit in ftaat zyn om de tydingen te kunnen weeten, die door de Telegraphe overgebragt worden,"

Deeze vereischten, — van welken de laatfte niet in het Werktuig van den Heer cantzlaar gevonden, doch '$r evenwel by gebragt zoude kunnen worden, —- heeft, de Heer de gelder alle in het oog gehouden; zo wel by het uitvinden zyner Telegraphe, als by het uitdenken eener geheime Correspondentie - Machiene, by dat Werk-, tuig behoorende, Beiden worden in dit Stukje beknopt befchreven, en door een Plaatje opgehelderd, 'zonder het welk alle overneeming, voor onze Leezers, vruchteloos zoude zyn. Dit kunnen wy'er van zeggen, dat beiden zeer eenvoudig zyn, beftaande de Telegraphe in een Rad van yzer of hout, hebbende mede alle de letters van het Jlpkabcth, uitgezonderd de I, Q, en X, zynde 23 m getal ; waar by het punctum q als de lAfte géfteld is. De geheime Correspondentie-Machicne beftaat uit een ftuk Carton-Papier, op het welk alle de getallen en letters der Telegraphe zyn overgedragen, en naar goedvinden verfchikt kunnen worden; zo dat alles op de Telegraphe , zonder deezen Sleutel, als wartaal befchouwd kan worden. Van bl. 17 tot 36 geeft de Schryver zyne naaere bedachten op over de Telegraphe, als mede hoedanig men door 9 getallen, volgens een Phrafes-lyst, eenige tydmö 13 3 gen

Sluiten