is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waarin de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

114

vervol©

zoekfchriftcn om het Krygsvolk van den Staat in ^een Burgerverfchillen te gebruiken, en de meer en meer fterkeBefluiten, by Holland deswegen genomen, met aanfchryvens aan de Bondgenooten en aan zyne Hoogheid, en om hem, indien hy niet voldoende antwoordde, te fufpendeeren; als mede de bepaalingen omtrent de Krygsmagt gemaakt, en het in befcherming neemen der Gewapende Genootfchappen. Alles naa veele tusfchenvallende hier verhaalde Gebeurtenisfen het Krygsweezen betreffende, door de fchorting van zyne Hoogheid ais Capitein Generaal.

Een vreemd verfchynzel deedt zich toen op. Veelvuldige Adresfen van Steden en Dorpen, de goedkeuring deezer Staatsbefluiten behelzende, kwamen ter Hooge Staatsvergaderinge. Te regt merkt de Schryver op, „ dat die alle op te haaien, van wegen de gelykluiden„ heid, zoude verveelen; doch kunnen wy, om een egt „ Tafereel te fchetzen van de by veelen heerfchende „ denkwyze dier dagen, niet ualaaten een en ander te „ boeken, met by voeging van eenige omftandigheden, „ die de Tekening op zommige plaatzen vergezelden." Veele elders in de befchryvingen dier tyden onopgemerkte byzonderheden treft men hier aan , bovenal wegens Amfterdam.

De opontbieding der Krygsmagt na Holland-, en dc Aanftelling van van ryssel tot Opperbevelhebber, worden vervolgens vermeld. Dit byeen trekken hadt ten gevolge de ontblooting van veele Grensfleden ; en 't geen in 't byzonder het geval was van Helleyoctftuis. Eene wakkere voorziening, hier door den fpoed met welke alles volvoerd werd weinig bekend, vinden wy hier in deezer voege opgetekend: „ Zo ras men de ontblooting „ van het gewigtig Fort Hellevoetfluïs ontdekte, werd de „ Heer pieter paulus , Advocaat Fiscaal der Admi„ raliteit op de Maaze, door Gecommitteerde Raaden der-

waards heen gezonden. Hy bevondt, beantwoordende „ aan de vrees en de verlegenheid, waarin de Admiraliteit „ gebragt was, dat alle Wagten en Posten ledig flon,, den, en dat de tederfte belangen van den Staat, en „ de Republiek zelve, blootgefteld waren, om, te dee„ zer plaatze, de gevoeligfle flag te kunnen worden toe„ gebragt; dewyl 'er geene Plaats in 't geheele Land „ is , waar zulk een aanzienlyk gedeelte van 's Lands \, Zeemagt by elkander wordt gevonden, en waar nog

„ daar-