Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£$6 GEDACHTEN OVER. HET PREDIKAMPT

bel is, tegen zig. Hy zou veel meer nut kunnen doen, wanneer zyne Leerlingen een Vraagboek in handen hadden, waarin de waarheid zo wierd voorgedeld, als hy hun dezelve wenscht te leeren. Welk een verbaazend getal van Chatechizeerboekjes hebben wy in onze Kerk? Hoe veele men doorbladert, men vindt ze, wat het weezen betreft, op dezelfde leest gelehoeid. De inhoud van alle is de theologie. Alle zyn het uittrekzvls uit het fyithema, naar het welk de Schryver zyne theologie op de Hooge Schoofc geleerd heeft. "In plaats van deeze moesten wy korte en. duidelyke Opftcllcn hebben , waarin de leere van het Christendom, op eene wyze, die voor ieder bevattelyk is, wierdt voorgedraagen. Eene al te verre gedrevene regtzinnigheid is eene voornaame oorzaak, waar door de verbetering van het leerboek, vooral deszelfs bekorting , merkelyk wordt belet. Daar door blyven 'er veele dingen in die 'er uit moesten. Naar maate iemand ftreng regtzmmg is ; naar maate hy gezet is op de leerftukken , welke de meerderheid in de Kerk gelooft, naar die maate is hy ook tegen de verkorting van het Vraagboek, naar die maate is hy 'er op gezet, dat het Volk in alles, wat tot onze belydenis behoort, worde onderweezen. 'Er zyn, die ook in hun fylthema regtzinnig zyn,

maar die te gelyk het daar voor houden dat veele

/ van die dingen , die in het leeritelfel van onze Kerk begreepen zyn, tot de leere van den Godsdienst niet behooren, en daarom voor den gemeenen man niet zyn: maar andere begrypen, dat de geheele keten der Godgeleerdheid de gemeene Leerlingen moet worden voorgel egt, en daarom in het Vraagboek, dat voor de zulken is yefchikt, begreepen. Een Vraagboek, (waar uit het hoofddeel van Gods belluiten en pradestinatie mist, is by hen niet volledig , niet bevattende de geheele Euangeliëleer. Wanneer het werkverbond en de onmiddelyke toerekening 'er niet in voorkwamen, zmden zy het niet willen gebruiken. Zo behouden de Vraagboeken, hoe beknopt ook zamengetrokken, in den grond haare grootte. Daar men, met dezelve te verkorten, ze zo veel gefchikter ter onderwyzina; van het grootst getal van Leerlingen koude maaken. Die verbetering is vooral in onze Vraagboeken noodig, dat 'er m dezelve een behoorlyke plaats aan de Christelyke Zedekunde worde gegeeven. Ts het Vraagboek, waar van men by de Leerlingen zig bedient, hun Handboek, tot welks nader verftand zy,door oplettenheid, nadenken, en

het

Sluiten