is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waarin de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE WAARDE DER KOROïCOOfKUNST.

445

grondheid der Horoscoopkunst. Verder toont hy den

invloed, welke de voordeden, van ouds aan de beoefening der Aftrologie VLrbonden, natuurlykerwyze kunnen gehad hebben ; fchoon egter verfcheiden der grootfte Sterrekundigen met die kunst niets ophadden; maar dezelve veeleer als ongegrond verachtten. Voorts voert de Schryver eenige

Bedenkingen aan tegen de laatere en hedendaagfche Aftrologisten of Horoscooptrekkers, inzonderheid omtrent de Voorspellingen in de Brieven van Meester franciscus , enz. of Spiegel der Waereld, op naam van ludeman uitgegeeven, en wat de vooroordeelen en geneigdheid voor zulk eene gewaande Kunst, ook in deeze verlichte Eeuwe, fomtyds zelfs by kundige Lieden , nog leevendig houdt.

Hier aan hegt de Hoogl. een Betoog over de Schadelykheid ▼oor den Mensch (niet cegenftaande men van gods zyde de Leer eener Prasdeftinatie erkent,) om zyn Lot vooraf te weeten. En leidt uit alles deeze gevolgen af: dat de Horoscoopkunst geenen grond heeft van beftaan ; en, al beftondt 'er zulk een kunst, dat het voor het Menschdom wenschlyk zou zyn dat dezelve nimmer beoefend werd.

Ziet daar de grondfehets eener Verhandelinge , by Afdee» Jingen gedaan, waar wy zo veel weetenswaardigs , zo veel weiberedeneerds, in aantroffen, dat dit ryklyk kan opweegen tegen Uitweidingen, die foms vry groot, eu door den Schryver hier en daar zelve gevoeld en erkend zyn (zie bl. 70 en tegen het louter Theologifche, 't welk de Schryver daar in gemengd heeft, en ons min , dan het overige, fmaakte.

Te recht neemt hy in aanmerking, op dat wy het een en ander aanllippen, hoe de Ontdekking der nieuwe 'Planeet Uranus door herschel de Aftrologisten mott in verlegenheid gebragt hebben. Het antwoord, 't welk hy vermeldt dat daar op kan gegeeven worden , naamlyk „ dat mogelyk wel ge„ brek aan kunde eu waarneeming van deeze Planeet oor„ zaak geweest ware van het misfen van zommige Voorzeg„ gingen, en van het gebrek, het welk daar door in zeer ,, veele getrokkene Horoscoopen moet plaats gehad hebben;' dit antwoord hebben wy, met de daad, door een Voorftander van die Kunst hooren geeven; die zyne blyrifchap over deeze Ontdekking betuigde , en daar in grond meende te vinden om veele tot nog begaané misflagen te zullen verbeteren! Een niet ongeestig redmiddel in de verlegenheid , waar fa hy zich ten opzigte zyner vermeende Kunst gebragt vondt.

Wel te recht logenftraft de Schryver de Voorfpeilingen uit den Sterren ftand opgemaakt, door het voorbeeld van den wereldberoemden Mathematicus en Ajlrologist stöfler, die ten tyde van carel den V leefde, en ia den Jaare 1524 de

ftoui-