is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waarin de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44-6 . H. ƒ. EB 0 1!

ftoutheid hadt eene Voorzegging te doen van eene fchriklyke" verwoesting, welke, in 't gemelde jaar, als door een anderen Zondvloed , over de Wereld komen moest. Eene Vooripelling die grooten fchrik door Europa verfpreidde, en veel geloofs vondt; dan fchoon de Conjunétie van Saturnus , Ju. piter en Mars, in het teken van de. Fisfcben, in 't gemelde jaar gefchiedde , en die deerlyke verwoesting niet alleen door stöfler , maar ook door andere Sterrekundigen, in Afia , Africa en Europa, voorfpeld was , niet kwam ; maar dac dit eigenfte jaar een der fchoonfte en vrugtbaarfte was, ooit beleefd.

Dit wel uitgekoozen voorbeeld leezende, verwonderde het ons, dat de Verhandelaar, die, blykens zyne veelvuldige Aantekeningen , eene zeer uitgebreide Beleezenheid bezit, daar niet by voegde een nog zeer jong geval van dien aart, in ons Vaderland gebeurd. En 't geen wy niet ongepast oordeelen hier te herinneren. De Sterrekundigen hadden in den Jaare 1774 waargenomen , dat de Planeeten Mercurius en Mars in dit jaar zeer na voorby onzen Aardbol zouden loopen : zommigen hadden zich uitgelaaten over de mogelykheid, dat de nabyheid van een deezer Dvvaalfterren aan onze Aarde op dezelve eenigen invloed zou kunnen hebben. Dit ontrustend gerugt waaide uit Frankryk welhaast in andere Ryken, en ook in ons Vaderland, over , 'er ontftondt veel bekommerings onder 't Gemeen , 't welk den achtften van Bloeimaand met fchrik zag naderen als 's Aardbols jongden Dag. Dan nergens in onze Gewesten liep die benardheid tot zulk een uiterften als in Friesland, waar een dweepend Schoolmeester den Propheet fpeelde, en de akeligfte gebeurtenisfen voorfpelde. Zo veel geloofs vondt het by zommigen . dat zy hunne Broodwinningen lieten ftilftaan, in het denkbeeld, dat zy, naa den achtften van Bloeimaand, des niet zouden behoeven. De Hooge Regeering van dat Gewest oordeelde het noodig, ter bedaaringe van de zo zeer ontrustte gemoederen, en ter voor■kominge van meerder vcrwarringe, een Berigt te laaten opftellen en wereldkundig maaken. Deeze Verklaaring veroor¬

zaakte wel eenige gerustheid in de gemoederen; doch de vrees verliet de beklemdlte harten niet te eenemaal, dan naa dat de angftig te gemoet geziene achtfte van Bloeimaand, zonder dat 'er op denzelven iets zonderlings door de werking der Dwaalfterren veroorzaakt werd, ten einde geloopen was, wanneer het Bygeloof, naar gewoonte, zweeg, en het gegrond be. lachen van kloeker verftanden , met geduld, moest verdraagen. Wy tekenen dit over uit de Faderl. Hist. ten onmiddelyken Vervolge op wagenaar , XXIV Deel , bl. 364 , enz. waar men ook het van Staatswegen gerustftellend Gefchrift vindt; dat ook in de Nieuwe Nederl. Jaarb. van dac Jaar voorkomt.

In