Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ROMEINSCIïE GE SC niETVENTÖEN. 519

Rome's grootheid met recht mug ufgcrckend worden. „ De menigvuldige, eenzelvige tn verveclcnde., Oorlogen „ met zwakke of onftaatkundit;e uibuuren, en wet trouw„ looze ofwederfpannige birulpr-nnoten. /uilen onze 1 ieuws,, gierigheid naar de belangrwti Gvfehialenisfl-n van dit

„ Gemeenebest. niet langer pynigend rekken." Wy

neemen 'er niet uit over dan" des Schryvers Aanmerking over het Charafter van papirius cursor, die in veele bédryven eene hoofdrol fpeelde. „ Wanneer hy een

leeven eindigde, het welk voor 't Gemeenebest zoo be„ langryk geweest was, vinden wy by onzen livius, 4, die reeds in voorraad hem eene lofreden gefchonken „ hadt (*), noch by iemand anders vermeld. Zeer zekef „ was hy" een der bekwaamfte Veldheeren van zynen „ tyd : en wanneer maar eigene eerzucht geen te groot „ deel gehad heeft aan zyn gedrag tegen fabius , toen „ die, als Onderbevelhebber onder hem, zich aan de „ ondergefchiktheid vergreepen had, dan heeft zich zyn „ overige charader by die gelegenheid in eene houding „ vertoond, welke men., hoe onwillig ook, verplicht is „ te vereeren. Te weinig kwam hy anders, dan als „ Krygsman , ten tocneel, om hem in eenig ander licht „ te kunnen kenmerken, en de grieven, welke hem van „ tyd tot tyd door den Raad in het aandringen op eens „ anders DiStatorfchap fchynen aangedaan te zyn, kun„ nen uit zoo veele laage beginzelen der heerschzucht „ of der wangunst zyn voordgekomen , dat het allerge„ vaarlykst zyn zou derzelver verdienften in hem te ver„ onderftellen, en daar naar zyn hart te berekenen. Met ,, ontzag befchouwen wy den aftred deezes Krygsmans, „ die de loopbaan der oorlogseer thands overlaat voor fa„ bius, den anderen Conful des volgenden jaars, en „ wy onderfchryven gaarne het oordeel der Franfche „ Gefchitdfchryveren "catrou en rouille , over beide „ deeze Perfoonen; „ „ dat, indien het waar is het welk ,, „ livius beweert, dat papirius eenen alexander „ ,, uit Italië gekeerd zou hebben , fabius zelfs een „ „ alexander zou geworden zyn, indien hy als „ „ Koning een geheel" afhanglyk heir hadt te ge„ „ bieden gehad : wyl de een gebooren fcheen ten

„ „ fteun

(*) Zie beren bl. 466.

Mm 4

Sluiten