Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

530 M. STUART, ROMEINSCHE GESCHIEDENISSEN.

„ „ fteun van zyn Vaderland, de ander om voor 't „ ,, zelve een ihel en onvermoeid veroveraar te wor„ „ den (*y "

(*; Hifi. Rom. T. V. p. 315.

Over de Conftitutie, Conftitulioneele Magten en Regeeringsvorm , toepasftelyk op en voor ons Vaderland. Te Amfterdam, by H. Brongers, 1795. In gr. 8vo. 125 bl.

Ons geheugt, in den Jaare 1792 , onder de Roos , gelyk men fpreekt, een Stukje te hebben hooren voorleezen, getyteld: Vryfiart over de waare Conftitutie. Dit Werkje, toen met de greetigheid eigen aan verbodene of voor verbod beduchte Werkjes ontvangen , zien wy, uit het Voorberigt , is de fcheering van dit uitgebreider Stuk. 't Welk veel befchaavings en verbeterings van den Schryver ondergaan heeft.

De onbekende Schryver betoont zich een volyverig Voorftandcr der Vryheid, en ftelt zyne denkbeelden voor

in den Volkstoon. -Het een en ander over de Re-

geeringsvormen gezegd hebbende, vaart hy op deezen trant voort, 't geen ons 's Schryvers ftyl zal doen kennen. „ De ouderwetfche zo geroemde Regeeringen „ waren meestal by uitneemenheid een uitfluitend am„ bacht, een vette voordeelige affaire, door eene bende „ looze fortuinzoekers of roovers aangemaatigd of over„ weldigd; deeze niets dan onderdaanen kennende, die zy „ nevens of beneden hunne huisdieren Helden, aasden, als „ 't waare , op derzelver vvelvaard, leven en alles wat „ den mensch dierbaar kan zyn, als op een prooy, en ,, dartelden met hunne famielje en aanhang brooddronken „ in 's volks rampen. Een kleine fchets onzer eigene „ Historie van dien tyd, waar in men van ons zoge„ naamde befchaafde Volken en wel Christenen heeft ge„ maakt, oordeel ik ter toelichting en ftaving myner opge„ melde gezegdens als ten dienfte in dit geneel ftuk „ niet onvoegelyk : want met opzigte onzer Landsge„ fchiedenislen, heeft men ons, even als met andere zaaken, die ons de oogen konden openen, of eenig ■5, licht nopens onze rechten geeven, en tot ons heil eh ,j welzyn dienen, zo dom en onkundig gehouden als maar

Sluiten