Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE CONSTITUTIE, ENZ. 5ai

„ mogelyk was; en geen wonder, dewyl, door de uit„ breiding van kimde en volksverlichting, alle die oude „ Regeeringen gevoelden, dat hier door de onwettigheid „ hunner voorgewende rechten tot heerichen, zien in hunne „ volle naaktheid zouden vertoonen, en hunne overweldi„ ging, listige, looze kunftenaaryen en andere fnoode daa„ den in derzelver waare daglicht voorkomen. Ten dien „ einde waren of maakten deeze guiten en oude regeeringen „ veelal de meeste Historiefchryvers, Staatkundigen , „ Redenaars, Geestlyken, enz. aan zich dienstbaar, en „ deeze fchreeven dikke en duistere boeken, verwarden „ onze denkbeelden en 't gezond menfehenverftand, zei„ den ons alles, behalven 't geen wy hadden moeten „ weeten, vergoodden onze geweldenaaren, en fchroomden „ niet, om, zo ik my dus en toch te recht mag uit-

„ drukken, zelfs godslasteringen om den broode

„ te Ipsecken, en den volke voor te prediken : voegt nu „ hier by, dat de volksvyanden, de magt en middelen „ om alle onderzoek en navorfching af te keeren in han„ den hebbende , .dus niets onbeproefd lieten om onder- , „ zoek en verlichting te weeren, en de menigte als een „ hoop zwynen, gelyk men ons ook noemde en hieldt, „ voord te dryven."

In 't beloofde en verder opgehangenc Tafereel van 's Lands Gefchiedenisfe, in de. daar aan toegevoegde Bedenkingen, in de Aantekeningen aan den voet der bladzyden , vindt men alles wat gefchikt is om het voorgaande Landsbeftuur, in onderfcheidene tydperken , en bovenal in de laatften, in een donkeren en afzigtigen dag te zetten. En zyn de middelen, welke de Schryver ten herftel opgeeft, dus rechtftreeks het tegengeftelde van 't geen tot dus lang plaats vondt. Hy pleit voor eene Volksregeering in den volftrektftcn en uitgebreidften zin; hy wil van de Stemgerechtigdheid, waar over men zo veel twist, niemand, die den naam van Burger draagt, uitgeilonten hebben.

Dit alles afgehandeld hebbende, komt de Schryver tot zyn eigenlyk Plan, 't geen te uitvoerig is hier plaats te vinden, en, fchetswyze opgegeeven, onvolkomen zou worden. Wy oordeelen het elks Leezing en Nadenking wel waardig. Alleen willen wy nog het flot affchryven. Hy oordeelt eene Conftitutie opgegeeven te hebben, wegens welke hy verklaart: -— „ Eene Conftitutie, en „ daar uit voordvloeijende RegeeriHgsvorm,Wetgecving en M m 5 „ Re-

Sluiten