is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waarin de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Welke alle geschapen wezens ondergaan. 4^9

1 en verbazend noemen; en dat zou ze zyn, ware men aan

j dezelve door gewoonte niet ongevoelig geworden.

Dan deze groote verandering heeft onlochenbaar plaats,

by een ieder zonder uitzondering by den eenefl

gaat ze wel met trager, en by den anderen met fneller, lchreden voort; maar meestal op eene bykans onmerkbare wyze. —— Hoe ongevoelig, en fchier onmerkbaar, ontwikkelen zich de vermogens, zo wel de natuurlyke, als zedelyke, der Kinderen j tot zo lang dat zy gevormd

zyn tot volkomen menfchen, De ligchamen zetten

zich ongevoelig uit, door de langzame vermenigvuldiging

der ftofdeeltjes. De ligchamen groeijen aan in

dikte en lengte, en, dus toeneemende, hebben zy allengs een uitgebreider volumen noodig, en deze aangroeijing blyft voortduurcn, tot zo lang, dat de ligchamen

hunne Volkomen grootte hebben. In de zedelyke

vermogens der menfchen, word geene mindere verandering befpeürd. Met dezelfde langzame fchreden

; gaat deze verandering voort. ~— De verftandsvermo; gens groeien aan ; doch ontwikkelen, zieh langzaam; en 1 deze verftandsvermogens wasfen ook zo lang aan , tot Zy, eene zekere hoogte bereikt hebbende, weder afneemen, en dit gefchied meestal even op zo eene onmerkbare wyze als ze zyn toegenoom en.

Ziet daar eenige veranderingen opgegeven, Welke de ( mensch ondergaan moet vóór hy gevormd is tot die vol' maaktheid, tot welke men hem ziet opklimmen, om on! der al 't gefchapene uit te blinken, en tot een meester| ftuk in de Natuur te worden, dat alom den naam van

l zynen Maker verbreid, en groot maakt tot een

j meesterftuk in de Natuur, Waarin zich als in een kleine | Wereld in één middenpunt zamen vergaderen alle die j fchoonheden , welke zich afzonderlyk verfpreiden in al het gefchapene —- waarin zich alles zaam vereenigt, j; om de Grootheid, de Wysheid en al den Luister, des

t Scheppers te verbreiden verëenigd, om den Mensch

i: ook zelve te doen uitmunten boven alle zyne medefchep-

! zelen boven de redelooze beesten boven alles

| wat in de fchepping gevonden word om te doen

3 zien den verren afftand tusfehen hem en het ryk der mi: neralen , tusfehen hem en het groeibare, tusfehen hem

i en al het overig gedierte daar tog het plompfte

r Mensch nog in ftaat is, om het doorflepensd Dier te bedwingen en te beftieren.

Dm