Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

502 iEDEMiUNGEN

fclien en Burgers te verwachten, dan erkennen wy ons ook verplicht te zyn anderen zoo te behandelen als wy gaarne behan.' deid zouden worden Dit alles (vraagt het flecht. uw geweé. ten). is de tem der Reden , en , erkennen wy het JLS der' Gewyde Schnften, dan is dit alles onze onvermydbaare piicht gelyk wy in dezelve allerwegen zien konnen P '

De Mensch, in het afgetrokken, als Mensch befchouwd ftaat m« zynen Natuurgenoot, met zyn Naasten, gelyk Bé Mensch is het voortreflyklre Wezen , het heerJykfte Schepfel van God hier op aarde. Hy muut, vooral in verftandelyke vermogens zeer verre boven alle andere Scheppen hier op T^Vt' ly m°£t Zidl «««*<W»Ö* ^ezen zyne., verhevesen ftaat gedraagen, en van zyn naasten behandeld worden Hv mag zynen naasten geen kwaad doen, niet mishandelen, nie' onderdrukken, noch van zynen naasten, wie hy ook zyn moge , beledigd , m.shaudeld of onderdrukt worden. Recht en Gerechtigheid moeten zy onderling handhaaveu Zy mogen, in verfchadene opzichten, ongelyk, zelfs zeer ongelyk. zyn : maar zy moeten eikanderen als Natuurgenooten, als Medeinenfchen, als Scliepzels van dezelfde foort, behandelen. God, de vryrnagtige God d,e met het zyne doen mag wat hy wil , mag naar zyne one.nd.ge wysheid zyne gaven" goederen en vo^rech

n/n r°,"g yik mteT de meafche» ''ebben uitgedeeld , zoo dat de menfchen daar door aan eikanderen zeer ongelyk zyn ; de onderhnge billyke behandeling moet, desniettegenstaande, 2,1 ?ftS mpm- Verse,*kt de baande, de gezond' ite, de fterkfte , van. ligchaam, by de mismaaktfte, zieklvkfte en zvvaKlre; vergelykt de verftandigfte, de fchranderlre, de geoelcndue en kundigite, by de chvaasfte, domfte en onkundigfte; vergelyjtt de rykfte by de snufte; vergelykt de bekleder, der aauzienlykfte posten m den Burgerftaat by den geringften daeloo-

ve^Juene",ZWaar rT CU Iaagften arbeid v"or ^ klein loon noet verrichten, en zy fchynen geene Natuurgenooten, geene Wezens van dezelfde foort. Maar als Menfchen ftaan zy alle op gl lyk&t voet. Zy hebben alle dezelfde menfchelyke en burgerïyke Rechten. By deeze Rechten moeten zy eikanderen handhaven: vooral ,. drt de post der Overheden; en, wanneer zy het tegendeel onderneemen . zyn zy hunne hooge waardigheid geheel onwaard,g. De Overheden moeten de gemeene zaaken^n acht neemen, zy moeten alles ten algemeenen nutte beftuuren, maar zy mogen de Burgers „iet overheeren. De Burgers moeten hunne Beftuurders eerbied, getrouwheid en gehoorzaamheid, bewyzen. Zy mogen hunne bezwaaren , klagten. en verzoeken, wel mieveren en voordragen, maar mogen geene gewelddaadigè middelen » het werk ftellen ter bereiking hunner oogmerken; dat ware opftand tegen de Overheid , en men mag geen kwaad doen of dat er goed uic voortkome. Indien geweld immer geoor-

lofd

Sluiten