Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*E0ENKINCEN

■niet meer dan Menfchen- ?v ».». ■■

ringfte hunner meaemenfche? II A' Z°? Wei a!' de ëe'

God; zy i«an >lTe?onde? de ™??'ï»tfh"*lto*™ ' van

Reden ofvan hun Geweeten dn„?£ 2 , • het zy die der ven, of der oWtaarin'ua? «| hun binnenfte gefchree-

Van'vvaar htbhm zTZ^ ^ "y- dekennen «kennen, die heeft dezIvé? ? Geenszins van God,

met eerbied gezegd, oneindip" wt ?F Ja' het ^

VrymagHgheid immer aan 7 SS ïy,h?2 -WI,de noCn konde de haare ,fchePfelën in hmd „ 2 "kot«lcftli#* zwakke en feil^iS v n he Vol?' of ëee^" - oHebben ^ dan de Vrf. Bie! uit kortzichtige lÏÏ»! °C rN5^ Maar beftaat h« Vo'fc heeft te.Voï^^^ Wien dan opdragen aan «rion «aj . "lemand- Hoe kan men bezit/of hebban -men ffe nie'

door overmagt en geweid de S 2lchzelven* hunne Natuurgenoot „ t^^ °m leen? dan zvn zv 7el-er , ■ n toc Slaa^-*n te maa-

diging intnne'; me'dem fch en T^JT f*'™ * Ver°ntWaarkonnen zeggen d t ièm/n t waardl2- Zou men met waarheid

en zonder Liefde J-an 'fd TFY T komen bellaani

2e twee Regc i maal en du Y' gClhiiig **n- Dee"

alle byzondere wS van LanÊr TT" # ' WMr worden; en wasr m-df ~,„ en Steden moeten gefchikt

flryden.'Zulke Wettel en ?tón jS?^ Wetten m°gel fen hoe ook gm3; £ g-nd.re^en de Overhe-

ü o„,eI W ,)eefr hec zuS Wetten e vraa'

C rder'v orTlegg 7' ft VenegenwoordiS.ïnX

richt moeten h er C 3 moeten hier naar inge-

in het laSi^^fl^^^ -oger/'er nfet geeren. Niet alleen w Vr/n Deeze Wette!1 moeten reorder deeze WettL te.n0''''^?^0,^ de °VerheiJ > moel

Overheden verkie e"- deez'e ™n Vork,.T Zyne eigeM venuezea, deeze zyn verplicht de gemaakte Wetten

Sluiten