Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER Dï GELYKHEID, ENZ. §0J

misbruik maaken. Dit fteunt op de ondervinding van alle Eeuwen, dit leert de gefchiedenis van alle Volken; dit heeft ook ons Vaderland, helaas ! te droevig ondervonden. Da Monarch wordt ligt een Overheetfehtr , een tyran of wreedaart. De Ariftokraaten, onderling eensgezind zynde , vermenigvuldigen het getal der Overheerl'chers, tyrannen cn wreedaarts; en wanneer zy zelve onder elkandereu oneens en verdeeld zyn, verwekken zy partyfchappen in de Maatfchappy, zetter» Burgers tegen Burgers op, en verftooren den vrede, den bloei en' de welvaart , der voordeeligfte en gezegendlte zamenleeving. De Volksregeering is vooral niet beter. Het is hier, zoo veel hoofden zoo veel zinnen ; zy zyn nimmer eensgezind, elke party dryft zyn ftuk met alle magt door; volftrekte Regeringloosheid wordt hier uit geboren , Burgerkrygen en het vergieten van Burgeibloed zyn de gevolgen. De fterkfte en ftoutfta party doet alles voor haar geweld buigen , of verzwakking vau magt, uit verdeeldheid ontftaande, levert het Land ten prooie aan vreemde Mogendheden; en eindelyk komt alles weêr in flaverny ; de eertyds vrye Burger moet den nek krommen onder 'het yzeren juk van een' Despotiken Monarch.

Eene Volksregeering by Reprefentatie is , buiten kyf, de vryfte. Maar , verkiezen verre weg de meeste Leden eener Maatfchappy zulk eene Regeeringsform , dan behooren zy vooraf, by meerderheid van Stemmen , een genoegzaam getal van de kundigfte, bekwaamfte, braaffte en vaderlandlievendfte, Leden te verkiezen , om ten minften Grondwetten te maaken , waarvan vervolgens alle byzondere zeer gemaklyk konnen afgeleid worden. Deeze Wetten moeten naar de Wet der Natuure, de Wet van God waaraan elk mensch verbonden is, volmaakt zyn ingericht; zy moeten zoo weinig mogelyk in getal zyn; zy moeten met weinige, eenvoudige en duidelyke Nederduitfche woorden worden'befchreeven , zoo dat niet één bastaardwoord 'er in voorkome. Dan moet dit ligchaam van Wetten tot kennisfe der Burgeren worden gebragt; elk Burger moer vryheid hebben zyne aanmerkingen en bedenkingen op dezelve behoorlyk in te leveren; wanneer deeze Wetten, weder naargezien en verbeterd , aan elk bekend gemaakt moeten worden Aan de:ze Wetten moeten alle Leden der Maatfchappye, Reprefentanten, Amptenaaren, of wie zy ook zyn mogen verbonden zyn, gelyk zy den eenen zoo wel als den anderen moeten betreffen. De Stemgerechtigden moeten hunne Reprefentanten en Amptenaaren verkiezen; ook behoorde het begeeven van Burgerlyke Bjdieningcn aan de Burgers overgelaaten te worden. De billyke, weloverdachte, wyze en herziene, Wetten moeten zorgvuldig worden gehandhaafd, en de Overtreeding derzelve, zonder eenige verfchooning, of aanzien van perfoonen, worden geftraft.

Op

Sluiten