is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen op de feest-dagen en andere plechtige gelegenheden der Christenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

|a LEERREDE

rendfte voordellen opgewekt, verootmoedigd, en vermurwd gemaakt te worden ; geheel trotsch vraagea durven, Ben ik het? men zal toch mi} niet bedoelen.

Verfchrikkelijke gemoedsgefteldheid, waar het hart, aan een rots gelijk, met gelaatenheid kan aanhoorcn, wanneer de Stem der waarheid roept: Het waare u beter nooit gebooren te zijn! Bejammerenswaardige toeftand, waar men zich zeiven geheel niet meer gevoeld; waar men over zonde, en dood, over God, en het eeuwig oordeel, als over nietsbeduidende kleinigheden, met eene onuitfpreekelijkelichtzinnigheü, heen ziet 'Denkt toch niet, dat gij boven het gevaar, onj in zulk eenen jammerlijken toeftand te geraaken, zoo verre verheven zijt.

Men word zekerlijk niet op éénmaal van eenen discipel van Jezus, zijn Verrader. Judas iiad het zekerlijk ten tijde, datjezus hem tot eenen Apostel verkoor, en hem, even als de andere Apostelen, macht over den fatan en alle krankheden gaf, ook niet gedacht, dat hij in ruim twee Jaaren ,de verachtelijk fte ,en verftoktfle verrader van den beminswaardigften Meester worden zoude; maar hij wierd het echter. De zonde vertoond zich zelden in den beginne, in alle haare fchrikkelijkheid en haatelijkheid: uit

het