Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44 Leérreüe

in al zijn doen en laaten, die geen woord meer of minder fpreeken, geene gedachten meer of minder denken, geen daad meer of minder verrichten zoude, wanneer hij dien werküjk en onmiddelbaar voor zich zag, did nu voor zijne lichaamlijke oogen onzichtbaar is! Hoe weinig heeft zich zulk een mensch over de oordeelvellingen Van alle andere menfchen te bekommeren! Hoe vrolijk en helder, hóe te vreeden en zalig zoude hij zijn f en echter zoo zalig is hij, die van harte geloofd, dat de in zwakheid gekruifigde Jezus' door de kracht Gods leeft.

En , wat zal ik eindlijk zeggen vari den oogenfchipilijken zegen, die alk de verrichtingen vergezelt, van een mensch die van hei Leven en de Opftanding van Jezus op hei leevendigst overtuigd is? óGij, mijne waardsten! iedere geloovige blik op den levendigen Jezus geworpen geeft kracht en leeven tót ons doen en laaten! elk woord, in het aangezicht van Jezus Christus gefproken, is, gelijk Gods woord, krachtig en levendig! iedere onderneeming, in het geloof aan zijn leven, en zijne levendigmaakende kracht, verheft zich onder alle Itormwinden van hindertiisfen, gelijk een Ceder op den Libanon: Eene geloovige blik, op den Levendigen

Heef

Sluiten