is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen op de feest-dagen en andere plechtige gelegenheden der Christenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Gebed des Heeren. 6'ï

Dit alles zijn zekerlijk erinneringen, die in eene verzaamcling van verlichte Christenen niet meer behoorden gegeeven te worden, maar die echter ( ik wil u zelf laaten oordee. len) zoo noodig zijn, dat ik ze eer diene te herhaalen, dan in het geheel niet te geeven.;

Wie, die flechts oppervlakkig weet, wat bidden is; die flechts eenigermaate bekwaam is om de verheevenheid en voortreffelijkheid van het gebed des Heeren in te zien, en te gevoelen; wie, die ooit de Majefieit des Eeuwigen Gods, en de onmacht en afhangelijkheid van den mensch in overweeging genomen, en de boven alle, om met Koningen der Aarde om te gaan, oneindig verhevene eere te genieten, om zich met den eeuwigen Schepper aller dingen zoo vertrouwelijk te onderhouden, Hem alle zijne belangen , gelijk een kind aan zijnen Vader , te durven voordragen, behartigd heeft;, gaat niet een zwaard door de ziele, wanneer hij zoo dikwils hooren en bemerken moet, dat dit gebed, zelfs meer dan eenig ander, met eene zichtbaare gedachtenloosheid, en verftrooing van alle aandacht, zoo vluchtig, zoo werktuigelijk, zoo bloot uit het geheugen,

zoo

7 T