Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN DEN HERFST; 29

£ des matigen gebruiks, en van de fchadelijk,, heid des misbruiks van denzelven, te hooren „ prediken? Anderen, zelfs zulken, die welligt rijk en vermoogend zijn, en hunne kelders met eigene ingewonnen, of aangekochten wijn vullen, zullen mogelijk bij zich zeiven „ denken: Men heeft gewichtiger, geestelijker, Euangelifcher zaaken op den kanfel „ te zeggen: als zijne toehoorders flechts „ van de weldaadigheid, van het gebruik, en „ misbruik van den wijn, te onderhouden." Wat zal ik den eenen en den anderen antwoorden? Hoe zal ik voor mij hunne opmerkzaamheid verwerven? Zal ik de eerften zeggen; dat zij toch altijd in veele opzichten voordeel hebben, wanneer God den Herfst gezegend doet zijn, alfchoon zij zelve geenen wijn kunnen drinken; een geval echter, waar in zich vermoedelijk flechts weinigen bevinden; of heefc niet, (om nu veele andere voordeden met ftilzwijgen voor bij te gaan,) meenig behoeftig huisgezin, alleen uit dien hoofde, meer te verdienen, wanneer God zoo veele anderen door deezen rijken Oogst zoo zeer gezegend

heef,;? : Of, zal ik zeggen: dat het toch

edel en betamelijk is, om anderen menfchen bunnen zegen van God te gunnen, en zich daar

over

Sluiten