Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in den Herfst. 31

dat niets ongeestelijks, onchristelijks, oneuangelisch is, of zijn kan, het geen de menfchen tot verftandiger en beter menfchen maakt; het geen Jezus en zijne Apostelen hunne opmerkzaamheid waardig geacht, en, waarover zij ons lesfen en waarfchouwingen medegedeeld hebben?

Mogen wij ons derhalven \ mtne traardsten \ na deeze voorafgezondene aanmerkingen, uwe opmerkzaamheid belooven? Zoo ja! dan willen wij nu tot onze betrachtingen, (waar omtrent wij de mooglijkfle kortheid in acht neemen zullen) voortgaan. God doe dezelve aan ons allen vruchtbaar, en tot Eere Zijnes Naams gezeegend zijn! Amen.

EERSTE DEEL.

God is het, zegt de Pfalmist, die den Wyn uit de Aarde voortbrengt] Hij is de oorzaak van deezen kostelijken drank: Hij is de Schep» per aller dingen. Dit is het eerde, waarmede wij uwen aandacht eenige oogenblikken voornemens zijn te onderhouden.

Wie, Mtne Waa rds te n\ kan een oogenblik in twijffel Haan, of de wijn een gaave Gods zij? Er kan welligt niets in de wereld duidelijker en klaarer bewezen worden, dan

dit. De wijn is, gelijk wij allen weeten,

het

Sluiten