Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESCHOUWING DER AARDE.

23

indruk verzwakken, en meer of min uitwisfchen, welke voor eene korte poos by hem was opgekomen. Ik heb een man gekend, die deeze vrolyke Luim by uitneemen-. heid bezat, en by alle o^iftandigheden iets ontmoette, waar mede hy zich vermaaken kon. Eens had men hem zyne geldbeurs uit den zak gehaald, welks ver'ies voor deezen man gcenzins van weinig aanbelang was. Maar toen hy zulks gewaar wierd riep hy enkel uit: Nu is de 'duivel los! daar heeft iemand myn zak fchoon geveegd! en nu hield zyne verbeelding zich ook niet langer bezig met het denkbeeld van 't verlooren geld, maar hy ftelde zichzelven voor, welk? grappige vertooning het zou gegeven hebben, indien hy de hand des diefs in zynen zak betrapt hadt, hoe verlegen de zakkeroller als dan zou geweest zyn, hoe deeze wonderlyk zou opgekeeken, en zich verontfchuldigd hebben, dat het enkel eene vergisling was geweest. Dit alles ftelde hy zich zoo leevendig voor, eii maakte 'cr zulk eene kluchtige befchryving van, dat men zich niet anders kon verbeelden, of hy veinsde alleenlyk als ware zyne beurs geftoolen, ten einde zyne Vrienden met deeze koddige invallen te vermaaken.

„ 'Er zyn menfchen, op welken alles , wat hun overkomt, eenen ongewoonen indruk maakt; by welken alle derzei ver denkbeelden eene eigenaartige richting neemen, cn die zich aangewend hebben, om 't geen inwendig by hun omgaat op eene aan hun byzonder eigene - manier aan den dag te leggen. Dit zyn de zodanigen aan welken men by irftfteekcnheid Luim toefchryft. Wie denkt hier niet aan den bekenden sterne, die onder den naam van yortk heeft gefchreeven? Zyne leevendige verbeelding fchilderde hem,by elke gelegenheid, de waereld, niet zoodanig als hy dezelve zag, maar zoo als hy haar begeerde te zien. Zy ftelde de meest verwyderde voorwerpen daast elkander, liet hem het contrast tusfchen dezelve als met een enkelen opflag van het oog waarneemen, en vertoonde hem daar tegen ook gelykvormigheden , waar alles verscheidenheid fchcen te weezen. Het is volftrekt onmogclyk zich in zodanige I^uim te brengen, indien men haar van de natuur niet heeft verkreegen: by gevolg » het ook niet mogelyk zodanig Schryver na te bootzen. In een brein gelyk dat van yorik zyn alle beelden, die zich diepst in zyne verbeelding indrukken, alle grondftellingen, die aan hem gemeenzaam worden, alle wendingen, B 4 die

Sluiten