is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waarin de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BY VOEGSELS TOT DE VADERL. HISTORIE, 445

By voeg fels en Aanmerkingen voor het Dertiende Deel der Vaderlandfche Historie van jan wagenaar. Door Mr. h. van wyn , Mr. n. c. lambrechtsen, Mr. ant. martini, E. m. ENGELiitRTS, en anderen. Te Amfierdam, by J. Allart. In gr. bvo. Met de Bylaa.

gen 135 bl. Dezelfde voor het Veertiende Deel n8

bl. ■ Voor het Vyf tiende Deel 119 bl.

Eindelyk beginnen wy, na verloop van omtrent een jaar (*), onzen Leezeren weder eenig verllag te doen van deeze , over het algemeen , dubbel leezenswaardige Byvoeglelen en Aanmerkingen. Eene overitelping van buitengewoone bezigheden heeft den Schryver van dit Artikel, geduurende eenen geruimen tyd, verhinderd de uitkomende Deeltjens met de vereischte oplettendheid te leezen, hierendaar eenige byzonderheden na te zien, kortom zich in Haat te Hellen om 'er een behoorelyk bericht van te geeven. De bedoelde verhinderingen hebben nu een einde genomen, en men hoopt thans hetgeen men in deeze taak ten achteren is geraakt fpoedig weder in te haaien. Dit zal ook te gemaklyker vallen, dewyl van de voorgaande Stukjens doorgaans vry breedvoerige Uittreklels zyn gegeven, en nu alleen noodig is, dat wy van deeze en de nog volgende eenig kort Bericht mededeclen.

Het Dertiende Stukjen begint met de herftellinge van karel oen Ilden op den throon van Engeland, in het Jaar 1660, en het beleefde en kostbaare onthaal dien Vorst, ter deezer gelegenheid, aangedaan, zo door de algemeene Staaten als door die van Holland. Vooraf gaat nog eenig bericht van de handel wyze, welke de Staaten te vooren omtrent dien Vorst hadden gehouden, en welke denzelven gunftiger werd, naarmaate men oordeelde minder van cromwell en de Engelfchen te behoeven te vreezen. By die geegenheid wordt, bl. 5, gefproken van het nachtbezoek door den Engelfchen Refident downing op zekeren tyd aan Koning karel in

den

(*) Het bericht van het' elfde en van het twaalfde Stuk is te vinden in de silg. Vad. Letteroef. voor 1795, No. 10, bl. 434» £"v.