Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5IÖ VOLLEDIGE VERZAMELING, ENZ.

den? En, hoe zeer afkeerig van alle Staatkundige bemoeijingen met het Godsdienftige, komt het ons voor, dat het Beftuur nimmer den Godsdienst krachtdaadiger kan belchermen en handhaaven , en tevens met minder gevaar voor de Vryheid van den Godsdienst en Burgerltaat, dan door de Kweekfchoolen te adminiftrceren, even gelyk het, tot hier toe, voor die der Rechtsgeleerden en Geneeskundigen de hoogfte zorge draagt, om dezelve van kundige Leeraaren te voorzien, en waar door ons Nederland zich op Artfen en Rechtsgeleerden van den eerften rang kan beroemen, zonder dat ooit het Beftuur gedacht beeft, om die Lieden als Lands Ambtenaaren te lalarieeren, fchoon hier voor nog meer redenen zouden pleiten dan voor de Kerklyke Ambtenaaren."

De Burger rogge , in 't einde betuigd hebbende zyn genoegen, ondervonden in het doorleezen deezer Stukken, „ voortvloeiende uit de befchouwing hunner blaakende hoogagting voor den Godsdienst, heiligen eerbied voor de regten des Geweetens, en een leevendig bezef van de eifchen der Gelykheid," zegt ten flotte, en wy vereenigen ons in zynen uitgeboezemden wenscb : „ Mogt deeze Geest door de beoefening van deezen bunnen arbeid door geheel Nederland verfpreid worden , hoe dra zou de Godsdienst, van allen invloed van menschlyk gezag gezuiverd, zyne weldaadige werkzaamheid op de neigingen des harten verbreiden, en daar door de toon van den grootften Zegen, de grondftag van allen bloei en welvaarcn, voor ons Vaderland worden!"

Prometheus. Uitgegeven deer wade kamp. Te Amfierdam, bj Wesfing en van der Hey, 1796. In gr. Svo. 198 bl.

Toen wy deezen vreemden Tytel zagen, dachten wy, dat, daar, alle Fabelachtige en Poè'tifche fielien ter zyde ge« field, prometheus voor een voorzichcig Man en Onderwyzer zyner Tydgenooten, by de Schryveren, gehouden word, die de rede van de benaaming van dit w"erksken,'t welk de bevordering der Fraaije Letteren, in ons Vaderland, ten oogmerk heeft, zyn zoude; doch wy lazen , in 't Voorbericht, eene andere rede. „ Promevheus, ftaat 'er, roofde, volgends de Griekfche fabel, het vuur uit den Hemel, en bezielde daar mede zyn werkftuk. Het vuur der Vreemden ontftak ook, by dan Uitgeever deezer bladen, de begeerte om het in zyn Vaderland over te brengen," enz, —— Dan, dit daargelaaten.

— Dit

Sluiten