Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN BRASIL. I<y

het in het Brafiliaansch Tabanhua canga , 't geen zo veel zegt als Zwarte ft een, of Tzerftcen.

Op eenige plaatzen ligt de Cascalho bloot; op andere is dezelve bedekt door eene foort van kleiagtigen grond, (Humus Damascena, lin.) of door een rood grof Zand , waar onder foms afgefleetene Steenen. Dit Zand heet Pifara. De bank of onderlaage van de Cascalho is van Schift, eenigzins zandagtig, of van aard- en fteenagtige Yzererts. Het is desgelyks in de Cascalho dat men Goud vindt, in kleine plaatjes, of in Vuurfteenen; 't geen, myns oordeels, grootendeels ontftaat uit de ontbinding van met Goud bezwangerde Vuurfteenen, dewyl het Goud in draaden eene andere gedaante heeft, en'eigenlyk de TopAus ferreus van liN. is.

De opfpeuring deezer Diamanten gefchiedt door het veranderen van de beddingen der Rivieren en Beekjes, zo dat men den uitgehaalden grond konne wasfchen , en de Diamanten uitzoeken, of door het breeken en vermorsfelen, met groote hamers, van de Cascalho, welke men dan afwascht in Canos, of Bakken. Dit wasfchen verfchilt van het wasfchen om Goud te vinden: dewyl men 'er zeer weinig, zeer helder, water toe moet gebruiken, en eene kleine hoeveelheid Cascalho te gelyk neemt. Deeze evenredigheden zyn juist bet tegenovergeftelde van die by het wasfchen om Goud te vinden gebruikt worden.

Men bedient zich tot deezen arbeid van Zwarte Slaaven. Zy zyn, dit werk verrigtende, geheel naakt, uitgenomen een klein voorichootje, ten einde zy nergens Diamanten zouden kunnen verbergen. Maar, ondanks alle deeze voorzorgen, ondanks al de waakzaamheid der talryke Toezienderen, weeten zy middel om Diamanten te verbergen, om ze voor een zeer laagen prys te verkoopen aan de Sluikhandelaaren, of liever voor Rhum en Tabak te verruilen.

Ziet daar alles wat ik met zekerheid van deeze Diamanten kan zeggen. Ik moet 'er alleen nog byvoegen, dat andere Provinciën van Brafil desgelyks Diamanten bevatten, als by voorbeeld Cuiaba en de Landen van Guara Puara, in de Provincie van St. Paul: maar men heeft van het zoeken nog geen werk gemaakt.

Aantekening van j. c. delamethrie. De Diamantmynen in de Oost-Indiën treft men ook juist aan in eenen zandagtigen en yzeragtigen grond, vermengd op dezelfde

wy-.

Sluiten