Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SOS cleander en mirtil.

ondergebragt hebben. Doch dat zy gedenken aan de oude, maar te geiyü waatagtige, Spreuk:

La fortune peut fe changer fubitement. Bellevoetfluis.

J. D. V.

de onhlrstelbaar verbrooken vriendschapsband. Eene waare Gefchiedenis.

De groote Wysgeer locke hadt een byzonder naauwe Vriendichapsverbintenis, in zyne vroegite jeugd, aangegaan met een jongeling die in zyne buurc woonde De agting, welke locke hem toedroeg, ging zo verre, dat hy zyns Vriends belangen aanmerkte als onaffcheidelyk met de zyne verbonden, zodanig, dat, wanneer het goed geluk den eenen diende, het geluk des anderen gemaakt was.

loen nogthans locke de gunst van eenige aanzienlyke Lieden gewonnen hadt, begon de Vrienden gelukftand van locke te benyden ; en, het hart van dien braaven Man naar 't zyne beoordeelende, vcronderltelde hy, dat deeze, by het vermeerderen zyner Middelen, hem zyne Vriéndfchap zou onttrekken. _— Bezwangerd met die denkbeeld , poogde hv locke in de hoogagting , welke deeze by zyne Begunftigers verworven hadt, te doen daalen, en dier befcherming voor zich te verwerven, door de ontdekking van alle geheimen, welke locke , in de niets kwaads vermoedende opregtheid zyns harten , aan hem vertrouwd hadt. Dan, bevindende dat al e aan dagen van dien aart mislukten , maakte hy zich fchielyk weg ; met zich neemende eene aanzienlyke Geldfomme, de eigendom zyns Vriends, welker gemis hy wist dat hem in de uiteifte verlegenhe.d zou dompelen.

Diep, zeer diep, gevoelde lockb zich getroffen wegens deeze hooggaande trouwloosheid zyns vermeenden Vriends, en ftondt ten hoogften verwonderd, a's hy toen teffens berigt kreeg van de llinkiche ftreeken, reeds vroeger te werk gefield, om hem in ongunst en ten va! te brengen. — Dan lock', f eeds onvermoeid werkzaam blyvende in zyne post , en meer en meer zich der befcherminge zyner Voorfcanderen waardig maakende, werd tot hooger Eereposten, die ook meer voordeel» gaven, opgetrokken. u

In deeze gunfige Leevensómfiandigheden, werd locke, terwy. hy aan het ontbyt zat, berigt, dat een Man, in een zeer flegt gewaad, hem verzegt te fpreeken. Loske , die, te midden

Sluiten