is toegevoegd aan je favorieten.

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waarin de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6$6 NOURMAHALL;

Dc- Prins fprak, (zo ras hy,bekomen van verbaasdheid,het woord kon voerenj: Hoe kan ik my nederzetten op deezen verheven

Throon, zonder my te fchaamen, op het gezigt, dat eene,die „ de veiligheid van het Mogolfche Ryk bewaard, eti den luister „ van hetzelve vergroot heeft, voor myne voeten knielt? ■ „ Staa op, doorlugtige nourmahall ! en deel met my het Ryks-

bewind. Wees myne Geleidlter en Hulpe in de zwaare post, „ welke ik op my neem." —Nourmahall antwoordde: „Het

is op uw bevel, dat ik opfta; maar het is alleen om te ver„ trekiien: te langen tyd r eds is myne Eerzugt verzadigd ; ., te veel ken ik van Aardlche Grootheid. Ik heb geen tyd „ gehad om myn overleden Egtgenoot te beweenen. Da

fchitterende luister, welke myn Haat als Opperbewindsvrouwe „ van een groot Ryk vorderde, leg ik op dit oogenblik af. De „ twee eerstvolgende jaaren heb ik beftemd om in Weduwlyke

,, rouwe en afzondering te flyten. Nogthans heb ik, vóór

„ myn vertrek, een tweevoudig verzoek aan den Sultan te doen. ,, Het eerfte is, dat hy zo veel mogelyk den jammerftaat ver„ ligte van zynen Broeder merodac, die, op myn bevel, uit , zyne gevangenis outflaagen is,- maar zeer veel geleden heeft, ,, daar hy van het Gezigt, en het Ryk, beroofd is door den ,, overleden Sultan, wegens ongehoorzaamheid en het verwek,, ken van epftand. —— Het andere verzoek betreft my zelve ,, nader; het doet my denken aan dac uur, toen ik, door ftaat,, zugt geprikkeld, na vermaardheid dong, en na de toejuiching „ der naakomelingfchap ftreefde, in die drift ver voering de Wet„ ten van onzen Propheet overtrad, en geld deedt munten mee „ myne beeldtenisfe, tegen een hooger bevel aandruifcheude. ,, Laaten deeze Geldmunten, thans in de Landen uwer Heer„ fchappye verfpreid, als tekens van myn trots, ingezameld wor„ den; en daar ydele praalzugt niet langer in mynen boezem ,, huisvest, zal ik alles, wat na oppermogenheid zweemt, af-

leggen , en (met uwe verlofgeeving) myn intrek neemen in „ het zwart marmeren Paleis, waar ik, als eene fchatting aan de „ naagedagtenisfe van gehan - guir , myne dagelykfche gebeden „ zal opzenden , en den Almagtigen allah fmeeken , dat hy „ de keur der beste zegeningen uitftorte op het hoofd van „ diens Zoon."

Noukmahall maakte een diepe buiging voor den Sultan, en verliet de Zaal, gevolgd door de Gefuedenen en Jufferen, die haaren fcoet uitmaakten.

• Cua - gehan , getroffen van verbaasdheid over dit bedryf, verftomd over de wyze waar op alles belegd was, en doordrongen van haare edelmoedigheid , maakte aan haar het Palets te Agra, en de uitgeftrekte Landen daar om heenen.

Twee jaaren fleet nourmahall in een afgezonderden ftaat. Vervolgens, dewyl haar werkzaame geest bezigheid zogt, liet Zy haare aandagt vallen op werken van Nut en Weldaadigheid.