Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PRYSVERHANDEEÏNG. a37

zouden zy daarom nog geenzins ophouden ware bedrei„ gingen van ftraffen te wezen." . r, ,

? De volgende aanmerking (bl. 44) 18 ' if/$J w_ dreigingen van ftrafen] in verband ftaan Gf' Öf Rechtvaardigheid. Hiertoe worden eerst eenige S£«£ der Sehrlftuure bygebragt, yervdgens getoond 5 t r.pt- tpn allen tvde, onder allerlei volken, me eene dViSVtevSM^eid «kenden, een algemeen gevoe-

ftraffen der Godheid verdienen; dat de bcniinuur un. bevoelen bevestigt; dat „ verkeerde begrippen rakende g Gods goedheid . . fommigen het gewoone denkbeeld van " Godrechtvaardigheid febben doen verwerpen ,, en 'mar die begrippen den Bybel uitleggen; dat ondertusS£ndrShwSSSeid, zovJel'als goedheid, eene byzondere wyziging is van Gods Volmaaktheid; welke wyngmg Set enkel is wy» goedheid , maar „ hierin rs ge leger1, dat aft Gods hfndelingen omtrent redelyke fchepfe" len in de volkomenfte overeenftemming met de be" ïkkiïg, waarin zy tot God, als hunnen Opperheer, " Wetgever 3Richter, ftaan, en met ieders byzondere " Sr rvafbaS [vatbaarheid, zal dit moeten zyn] en " Svke eefteldheid, ingericht worden" (bl. 44-56). " Heroï. word het denkbeeld van eigenlyke en reeh aardigvXd" ftrafen door andere bybeljche ^r^ngen .

tfUF^^ -ivf ie de

'f pX'&f^ÈMng [worden daarna} uit den

W%!rvS^VSoJelyl bedreigingen in het O. Testa-

,BneChatfte5 rfSeiing van dit eerfte gedeelte heeft tot ootehriS DeoZeenftemming van de griften des O. en

tr% dit %^«r^«tX

twyfelingen ^±Sic^v^^i^-. „Hebben ^'[f w^de ApoSdS^S ekeurd [de^vj " ïlfus a s ftrafdreigende voor te draagen] moeten dan de " Kaars van onzen tyd hun in dat oogmerk [om de menichen af te fchrikken van zonde en ondeugd] bin-

Sluiten