is toegevoegd aan je favorieten.

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waarin de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J. HINLÓPEN, OVERDENKINGEN. 333

flï- 8. en 1 Corinth. II: 15. Allerwegen ontmoeten wy. hier den Gereformeerd - Rechtzinnigen, maar tevens gemaatigden, Godgeleerde , wiens hart in goedwilligheid en liefde over alle zyne Natuurgenooten is uitgebreid; zynde vervuld met diepen afkeer van allen Sektenhaat, en daarentegen gloeiende, om alle menfehen door onderlinge liefde jegens elkander, en hen gezamentlyk aan hunnen al°emeenen Schepper en Zaligmaaker, ten naauwften te verbinden. Ter liefde van zulke Christlyke gezintheden, zullen zy allen, welke in den godvrugtigen Schryver eenige misflagen of dwaalingen des verftands meenen og te merken, dezelve, door den geest der befcheidenheid, over 't hoofd zien en verfchoonen.

De kleinmoedige Kristen getroost en ver/lerkt in zyn Geloof aan de omvankelbaare Vastheid van Jezus Godsdienst en Gemeente, by alle de Woelingen en Omwentelingen derVolken. Door enen Vriend van het Menschdom tn den Godsdienst. Te Amftcrdam, by J. Allart, 1797. In sr. 8vo. ios bl.

O

De verftandige Opfteller deezer Verhandelinge, hy 2y wie hy zy, kondigt de aanleiding en het oogmerk, in het Voorberigt, in deezer voege aan: „ De „ jongfte jaren, welke wy beleefden, hebben zulke zonderlinge gebeurtenisfen, ten aanzien van de gefteldheid „ der burgerlyke Maatfchappyen, en der Kristelyke Ge' meente, in dezelve, opgeleverd, dat vele ongeveinsde belyders van Jezus naam en leer, ter goeder trouwe, en uit zuivere beginfelen; begonnen hebben te vrezen, " dat de Kristelyke Godsdienst, uit hoofde daarvan, ge" vaar lope, om nu of ver volgends, wanneer deze woelingen der Naatfiërt zig nog verder mogten verfprei' den, geheel en al overweldigd, uitgeroeid en vernietigd te worden van den aardbodem. De gewaarwor,', ding daarvan bewoog my, om, ten behoeve van alle ,, zulke kleingeloovige'en vreesagtige Kristenen, in deze „ bladeren, zo kort en duidelyk, als my mogelyk was, „ de volflagene ongegrondheid dier vreze aan te tonen, „ en klaarblykelyk te bewyzen, dat, wat 'er ook ge„ beurd zy, of verder gebeuren moge, de Godsdienst en „ de Gemeente van Jezus Kristus nooit door menfehe„ lvke woelingen en gevveldenaryen kunnen uitgeroeid " 3 Y 5 »wor-