is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waarin de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4*4 BEDENKINGEN, ENZ*

ger B. B ongetwyfeld veel zal in te brengen hebben-1, maakt hy dit befluit op, 't welk wy zullen affchryven; voorts de gemelde Bedenkingen, en deeze Tegenbedenkin-gen, der leezinge onzer Landgenooten aanpryzende, als ;

hunner overweegmge dubbel waardig. „ Om uit al l

„ het aangemerkte het befluit op te maaken zo moet

" t i Wei crke,n»en> dat het Plan van Belasting op de ; „ Inkomften alleen, wel theoretisch het beste, zekente „ en natuurïyk evenredigfte, is,voor zodanige Volksmaat„ ichappyen, waar ééne doorgaande wyze van beftaan,. „ en wel inzonderheid alleen de Landbouw, plaatsheeft: ^, welkers uitgeftrektheid zich eng beperkt; en waar, over „ t geheel, de bezittingen niet zeer ongelyk zyn;'zo „ wel als de leevenswyze op een naby eenpariïen voet; „ doch dat het geenzins in te voeren of met vrugt werk„ zaam kan zyn, in een Land, van zo onderfcheiden foor„ ten van hanteennge , induftrie, middelen van beftaan " ^eeven6Wyze» 20 wel als uitgeftrektheid, gelyk het

„ Dat daarenboven al het zelfde, wat men door 2u3k i, eene Belasting op het totaal der Inkomften bedoelt, ge„ effeélueerd wordt, - en op eene veel evenrediger wyfe, „ — door de Belasting der onderfcheiden middelen; en „ dat, dienvolgende, de middelen zelve, zo 'er gebreke 1 „ in plaats hebben , in zichzelven moeten verbeterd, en „ derzelver inrichting en heffing over de geheele Repu„ bliek - m het eene gedeelte , gelyk in 't andere — " w?rdengC rdatif Selykvormig gemaakt

" - Dat, dienvolgende, in den ftriktften zin, geen geheel „ nieuw Plan van Belasting , voor onze één en onver„ deelbaare Republiek, noodig is ; maar dat uit alle fub„ fifteerende en vigeerende middelen, over alle de Ge. „ westen, flechts die geene, welke best met het principium „ yan relative gelykheid overeenkomen , tot™S „ lasten behooren aangenomen, de min nuttig! verwor"den''en ombreekende noodzaaklyke. ingevoerd wor-

Brief