Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5lS vertrouwxyke gesprekken.

kan bemoedigden aangeprezen worden. „ Verlichting'^ Czo als wy hier, met de woorden van moses mendels zoon , leezen; „ is eene verftandige kennis van, en eeit „ yerftandig nadenken over, de dingen des menfchelyJ „ ken leevens, naar evenredigheid van haar gewigt er3 „ van haaren invloed op de beftemming van der] „ mensch. Elke pooging, om zulk eene Verlichting! voort te planten, verdient aanmoediging; en, naar oniï inzien , zullen de tegenwoordige Gefprekken daar toe ietj kunnen bydraagen.

Vervolg van Aanmerkingen over de Stelling van den Hei4 delbergfchen Katechismus: Wy zvn van "Nature geneigd God en onzen Naasten te haten", tot Antwoord op den Brief van den Eerwaardigen jan brouwer, Doopsget zmd Leeraar te Leeuwarden. Door ewaldus kist Predikant in de Hervormde Gemeente te Arnhem (thanl te Dordrecht.) Te Amfieldam, by M, de Bruyn, 1707; In gr. 8vo , 37 bl. 1J'

Iets tot Wederantwoord aan den Eerwaardigen ewaldus kist, thans Predikant te Dordrecht. Door jan brouwer , Doopsgezind Leeraar te Leeuwarden. Wordt uit. gegeeven te Amfterdam, by j. Yntema, en verder alom, 1797. In gr. 8vo, 62. bl. *

Met zo veel genoegen als de twee voorheen aangekondigde , hebben wy ook deeze Brieven der geagte Kerkleeraaren kist en brouwer geleezen. Twee bv-

zonderheden , welke in Twistfchriften niet altyd L.

zelden veeleer worden in agt genomen, baarden,,

onder andere, ons dit genoegen: befcheidenheid en

voet by ftuk houden. In hoedanigen zin de uitfpraak: des Heidelbergfchen Katechismus, naar de meening van 1 den Eerw. kist, moet worden opgevat, bleek uit onze ■ voor ;aande Aankondiging; als mede, wat de Eerw brouwer tegen de juistheid dier verklaaringe hadt voorgedraagen. Het doel , door den eerstgenoemden in zyn Vervolg van Aanmerkingen beoogd, is, te bewyzen, dat zyne opgegevene verklaring in de daad de mening, van den Onderwyzer is. Ten dien einde beroept kist zich, in de eerfte plaats , op de natuurlyke beteekenis der woordcii zehe, die, verre van den harden zin, welke gemeenlyk aan dezelve wordt gehegt, noodzaaklyk tc vorderen, 1

in- fe

Sluiten