Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K. KIST AAN J. MOUWER. 5J7

integendeel voor geene andere uitlegging, dan de zagte

dol hem daarval gegeeven, vatbaar zyn . Vervolgens

trast kist zyne meen ng te ftaaven door ursinus. zelveif /den voornaamen opfteller van den Katechismus ; werende, ten dien einde , eenige gezegden aan van dien Sdeerde, in welke de woorden haat <tn geneigd zyn SSwrden met uitdrukkingen of omfcbry vingen,

'welke de gegeevene zagtere uitlegging zouden begunftige, Eindllyk beroept zich de Eerw. kist op de aan-

Werkingen der Remonftranten , ten tyde yan het Dordrechtfche Synode , op den Katechismus ingebragt, in welke zv met opzigt tot de bewuste woorden, m bedenkina saven of het niet beter zou zyn, deze woorden: ft! tel van ttfre geneigd enz.^g te laten ten = ften, om ze, om der-zwakkeren wille, pp de een oi andere

' wvze te verzagten, of Bybelfche uitdrukkingen in de " Ss te ftellen, fchoon deze woorden zelve, hoe zeer

WUtaS « hard kunnen toefchynen , wel ver;

I klaard zynde, niets, dat onwaaragtig u, m zich benei " S » ehidigt zynen Brief met twee Aanmerkingen De eene loopt ovefdey aanleiding tot het bezigen in den Katechismus van de fchynbaar harde uitdrukkingen. De ; iraat eene uitdrukking van zynen tegenfchryver

Ke^Men wy niet beflisfen Alleen^ tanen wy niet nalaaten aan te merken, dat, hoe zee:r ook ae wr van ^^SKS;^^S^L^t ?„"Smeen,Stee ly^waaid', £taH«[I—«

ör jss as sasE^a: ssj«

Seg>s\ftTooringenomenheid met het fchryven van «

Sluiten