Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5lS J- BROUWER AAN E. KIST.

hunner met regt geagte Leeraaren, maar om de innerlv* ke waarde en kragt van zyn fchryven , door 't welk zv hgt zullen vermoeden, dat zyn tegenfchryver, meematen, in t naauw zal gebragt zyn- Terwyl yengemelde_ redenen, de aandagtige en onVevZooï deelde leezmg deezer beide Stukjes aanprvzen, kunnen wy, intusfchén, niet nalaaten onzen hartlykenTwensch te betuigen, dat aan deezen penneftryd hier mede eet en? de zal gemaakt worden. Van 't geen over b? onde-wel kan gezegd worden , is het hoofdzaaklyke over en wé? der aangevoerd Door verder fchryven zou lig het hoofddoel uit het oog verloren worden, en de Ichrvvers gevaar loopen van den lof te verliezen , wei hebben? m* V™ weerskanten > met regt, behaald.

D'J;;v?SKAMP,i)ö6If ln f6, Gemes- Heelkunde en WysA fenev^ l"' Natuurl^ en Ingeente Kinderpakjes.,, t, v wyztrom ztg voor dezelve te behoeden en \

voorbereiden Te Amfterdam, by de Wed. J. Dolf! I/97- In gr. 8vo. 94 bl. "V Vfl

"Dk„üerkieav:m d(?n kundl'gen en naauwkeurigen osJ_> kamp beftaat uit twee Redevoeringen, geduurende den voorleden Winter, door den Schryver, op verfchillende tyden, m het Letterkundig Genootfchap, Col cordia & Libertatc, voorgeleezen. De eerfte deezer Redevoeringen bevat een naauwkeurig bericht aangaande tl .°orfP^on§? ,de" voortgang en den aart, deezer verfchnkkelyke Ziekte, en vooral aangaande de beste wyze, om zich voor de befmetting derzelve te bewaaren, of ten minften derzelver aanvallen, door eenige gepaste voorzorgen, zo gemakkelyk als mogelyk is tl maaken.

De tweede Redevoering handelt in het byzonder over het beste van alle de bekende middelen, om de woede der zo geyaarlyke Kmderpokjes te beteugelen, te weeten, over de Inenting der Kinderziekte. De Heer oskamp rïrïl teu dl?de efn beknopt maar naauwkeurig be¬

richt, hoe deeze konstbewerking het eerst in het Oosten

«h£? n« d3alnaar Engeland en elders ^overffi.ê 1 3 gaat hy over tot het melden der verj;S e ^en, op welke deeze konstbewerking, op verfchillende tyden en plaatzen, is in het werk gefteld,

met

Sluiten