Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verslag VAN EEN SCHAAPEN-RAS T£

verslas van het nog bestaande oorspronglyk. schaapen 'r.as.

(Ontleend uit Dr. pallas Specilegia Zoologicai)

TVTeinig denkbeeld hadden wy, dat van het hoogstnutW tig zeer oud Huisdier, het Schaap , 't welk door dien Huislyken ftaat eene groote menigte van veranderingen ondergaan heeft, nog heden ten dage ergens in den wilden en oorfpronglyken ftaat zou voorhanden weezen. Ondertusfchen blykt het, dat 'er thans eene foort vaa Schaapen gevonden wordt, in den volkomenften ftaat vaa Wildheid, niet in ééne plaats, maar op verfchillende plaatzen, en wyd van den anderen gelegene Gewesten. Aan den zo vlytigen als naauwkeurigen Nalpeurder der Natuurlyke Historie, Dr. pallas, zyn wy de Ontdekking verfchuldigd van het Dier, door hem Ovis fera, of het Wilde Schaap, geheeten. 't Welk wy thans onzen Leezeren, op voorgang deezes Schryvcrs, nader willen doen kennen; ons egter bepaalende tot eene algemeene Befchryving van dit Dier, welks Afftammelingen , de wyde Wereld door verfpreid, zo veele gedaantverwisfelingen, als wy in dit Dierenfoort aantreffen, ondergaan hebben.

Dr. pallas vondt dit Wilde Schaap , in al deszelfs aangeboorene fterkte, wakker- en ftoutmoedigheid, als een Bewoonervan die ontzaglyke Bergketen, welke door het midden van Afia tot de Oosterzee loopt, en zich uitfpreidt tot Groot Tartaryen, China en de Indien.

Het Wilde Schaap, 't welk de Heer pallas houdt voor de Mufimon van plinius, en de Ophion der Grieken, draagt by de Inwoonderen van Siberië den naam van Argali, zo veel als Wild Schaap; de Rus/en noemen het Kamennoi barann, of 't Schaap der rotzen ; dewyl het zich doorgaans in de rotzen onthoudt.

Dit Wilde Schaap fchept vermaak in de barre rotzen van de evengemelde Afiatifche Bergketen, waar men het fteeds aantreft, zich in de zon bakerende; het vermydt de met bosfehen begroeide bergen, en alle plaatzen, waar zich voorwerpen opdoen, die het rechtftreeks ontvangen van de ftraalen der zonne onderfcheppen. k Het Voedzel deezer Wilde Schaapen beftaat in planten

en

Sluiten