is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waarin de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SLEEDE- HARDDRAVER?. 87

Eer de Sleedevaan begint, (dit had ik boven reeds moeten &geerO worden twee kostbaare Dra.ibasfen van Japans koper, dit» airter nn weêrzyde van het roer geplaatst zyn , gelost. Daarop ryd alles voort. De aanzienlyke Kooplieden, met Vrouwen en Kinderen volgen, m hunne Canoolen,

den Gouverneur j en zo ieder sa rang. Deeze Cara-

vaane is zoms wel een kwartiers uur lang.

Voor de Stad, heeft de Gouverneur, cP eigen kosten, een oraetisen'Tempel, op het Ys, laaten opflaan, en, twee uuren HoUandsch verder een andereu. By den laaiften gekomen , kan elk daar, voor een mr.atig prysje, eenige ververfchmg, na Sgevallen , bekomen. In 't heenryden gaat deeze pragtige Trein zeer Vaatig voort; maar in het retour ryd de Gouverneur als een blixern, en wy , allen volgen dan zo goed wy

^UZle& , myne Waarde ! een naauwkeurig verhaal van ons

Ysvermaak , met den aaukieeve van dien. Nu nog iets

van onze geforceerde Harddravery.

E<ms ter week, te weeten 's Woensdags, ten half elf uuren begint de vliegende Harddravery , in Arrefleeden, ot Tikken gelvk aan de Hollandfehe. 'Er is een lange Ysbaan, circa een half tmr lang, en zestig voeten breed ter zyden. met leuningen afgeperkt, daar een verbaazende menigte toekykers aster Iaat. Aao het einde deezer Baan is een defuge rhireTche Tempel, voor den Gouverneur en zyn Hofltoet, 1 00k voof een groot aantal Burgers en Burgeresfen, van Te eerde clasfe , die allen op het pragtigst zyn uitgedost. Voor dien Tempel is eene kolom van de Dorifche orde; en ook eer^e ter piaatze waar men afryd: de eerstgeraelde is mec eene kroon van palm, rykelyk met gouden en zilveren paatjes ooaetooid, vercierd. ,

Twee Heeren, door het lot verkoozen, verfchynen aan den «aal daar men den rit begint, met hunne pragtige Arrefleeden 'en Paaiden. De Harddraaver is aan den Tikker gespannen ; de Heer zit agteröp , en ment denzelven. Een Koetzier , in keurig livery, ftaat op zyde, en heeft den zogenaamden Galoppeur, (een Paard, daartoe byzonder afgengt,) mec eene dunne lyn vast. Dit Beest, anders geheel los en vry, galoppeert altoos een weinig vooruit, aan de lmkerzyde vaa d»n Draaver, zo hard het loopen kan. De Harddraaver trage fteeds den anderen in te haaien, en wordt daardoor op eene verwonderlyke wyze aangezet, zonder «per immer air den

fterkften draf te raaken. De beide Paarden hebben ieder

een groenen zyden lap voor het eene oog ; de Harddraaver voer het regeer, de Galoppeur voor het linker: dus zvn zy altoos verpligt, met het ongedekte eikanderen aan te zien; 't welk de ondervinding leert, dat zeer noodzaaklyk is.