is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waarin de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit de vrugtboomen te vveeren. I<57

veren tot uitbroeden van Infetoi, die ze vervolgens be-

de['-endeel deeze Aanmerkingen enkel mede als wenken om«ent^nOenderwerP, geichikt om W^riget en nut♦Ar inwerkt te worden door de zocumgen, cue " SeSrds hebben ter nafpeuringe, en meer bekwaamfSdTttm te onderrigten, dan my ten deele is ge vallen. Tn de vemSting hiervan deel ik deeze weinige regels mede SntneTocïtelt, welker Leden 'er het meeste voordeel, ten algemeenen nutte, mede kunnen doen.

breedvoerig verhaal der uitbarsting van den «TrG vesuvius, IN zomer- en hooimaand des

jaars MDCCXCIV; in eenen Br leve van den Heer william hamilton, a. h. t. K. o. aan den Heer joseph banks , Bart. F. R. S. in de Koninglyke Sociëteit ' voorgclcczen, den 15 Jan. 1795.

{Vervolg van bl. 73O

■» «-vne nieuwsgierigheid, of liever myne begeerte om M voldoening te^fchenken aan die onzer hooggeagte Sociëteit , zette my aan om na den Berg Vefuvius te gaan , zo ras ik dagt zulks eenigermaate met voorzigtigheid beftaanbaar te mogen doen ; dit was niet eerder dan od denTdertigflen Juny, en toen nog ging zulks van eLig gevaar vergezeld, gelyk zal blyken uit het volgend

VeneSCrater van den Vefuvius was, uitgenomen eenige kleine tusfehenpoozen , fteeds verdonkerd geweest door Vulcanifche wolken, zints den zestienden, en was het nog od deezen dag, met veelvuldige blixcmftraalen, fpeelende inP deeze woÈn, en vergezeld van het- gewoone geluid als dat des donders: de fyne Asch viel nog op den Vefulius dan nog veel menigvuldiger op den Berg Somma. Ik lloeg den gewennen weg op over Refina, vergezeld door myn ouden Cicerone deezes Bergs, bartolomeo Ïumo? met wien ik acht en zestig maaien op den hoogften ton vin den Vefuvius geweest ben. .

lVn?m ïp mvn weg door Refina waar, dat veele fteenen van het mètzelwerk losgemaakt, en door de Aard-