is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waarin de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den berg vesuviusv 165

zullen weezen voor alle Liefhebbers der Natuurlyke Historie.

Ik heb deneer te zyn, enz.

william hamilton.

In een volgenden Brieve van Sir w. hamilton aan Sir toseph banks , gedagtekend Caflel-a-mare, oudtyds Stabiat, a September 1794, worden de twee volgende Aanmerkingen aan dit fchryven toegevoegd:

1. Binnen ééne myl van deeze Plaats werkt de Mof etc noo- zeer fterk, en byzonder onder de plek gronds waar de oude Stad StabU gelegen heeft. Op den 24 Augustus , werd een jonge knaap , by toeval geraakende 111 een drooge Wel, maar vol van Mephitiquen Damp, onmiddelyk verflikt: geen tekens van letzel, door den val bekomen , kon men befpeuren; ook was de diepte van geen

beduidenis. Deeze omftandigheid bragt my

voor den geest den dood van plinjus den Ouden, die hoogstwaarfchynlyk zyn leeven verloor door dezelfde foort van Damp, te deezer zelfde plaatze. Dampen, die kragt oefenen naa zwaare Uitbarftingen van den Vefuvius.

a. Mr. james, een Engelsch Koopman, hierin de nabuurfchap woonende, verzekerde my, dat hy, in den avond van den 17 Juny , den derden dag der Uitbarftinge van den Vefuvius, zich in een Boot met een zeil bevondt digt by Torre del Greco, toen de fyne Asch , van welke ik in myn Berigt zo dikwyls gefprooken heb, zeer digt viel , en dat deeze in den donker een zwak licht van zich gaf als dat van Phosphorus; zo dat zyn hoed en die zyner Bootslieden, en het gedeelte der zeilen, met deeze Asfche bedekt, licht van zich gaven. Anderen

hadden my gezegd, dat zy een Phosphoriek licht op den Vefuvius gezien hadden naa deeze Uitbarfting; doch, vóór het my bevestigd was door dit getuigenis van Mr. james, verkoos ik 'er niet van te reppen,

GB.O0T-