is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waarin de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i66

GROOTTE EN VOLKRYKHEID

GROOTTE EN VOLKRYKHEID DER EATAAFSCHE REPUBLIEK.

Dit Stukje is het voortbrengfel van eenige ledige uuren. De moeite, daar aan hefteed, gaf den Opfteller eenig genoegen. Mislchien, dagt hy, kan het ook denzulken, welke op dergelyke beichouwingen zomwylen hunne aandagt vestigen , eenig vermaak geeven, en belloot dus hetzelve het publiek mede te deelen.

De Begrootingen van Volken, opgemaakt uit, veelal gebrekkige , Geboorte- Trouw- en Sterfiysten, in Aardbefchryvingen of elders voorhanden , zyn doorgaans zeer onzeker. De volgende Berekeningen zyn gegrond op geenerleië gisfingen; maar vooreerst op de bekende Volkstelling, welke, op hooge order, door de gantfche Republiek gefchied is, en ten tweeden op Meetingen, volgens goede Kaarten der afzonderlyke Gewesten , met de vereischte naauwkeurigheid gedaan. Den befchouwer der volgende vergelykingen behoeft niet ontvouwd te worden , hoe zulks verrigt zy. Alleen valt 'er te zeggen , dat daarin zeer weinig zal misgetast zyn; dewyl de Steller de moeite genomen heeft, om de ongelykmaatige lap gronds, even gelyk de Landmeeters gewoon zyn te doen, in zo veele Drie- of Vierhoeken te verdeelen als de voorgeftelde naauwkeurigheid fcheen te vorderen, dezelve arzonderlyk uit te rekenen, en voorts byeen te trekken. Dit zy nog herinnerd, dat, in de gezamentlyke optelling der uitgeftrektheid der gantfche Republiek, de Zuiderzee , gelyk ook in de afzonderlyke berekening van Zeeland derzelver Stroomen of Zeeboezems, niet medegerekend is, fchoon voor het overige de binnenlandfche Meiren of Wateren van meerder of minder naam mede onder de uitgedrukte Grootte van elk Gewest begreepen zyn.

I. Volflrekte (abfolute) Volkrykhcid van elk Gewest.

In proport. Getaleu. Bykans.

1. Holland 825996 20?

2. Gelderland 217828 5*

3. Bat. Brabant 210723 5}

4. Friesland 161513 4/5

5. Overysfsl 335OÖQ %i

P.