is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waarin de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOR EEN TOEKOMEND EEEVEN, ENZ. 439

Maar, nogthans, aan den anderen kant, ftaande te houden , dat de Natuurlyke Godsdienst ons geen den minlten grond van hoope geeft, dat wy aan den anderen kant des Grafs zullen leeven, en dat elk bewys daar voor bygebragt, uitgezonderd 't geen de H. Schuit ons verfchafc, geheel ydel en beuzelagtig, en alle opmerking onwaardig is , loopt zeker in een tegenovergefteld uiterfte, niet min van grond ontbloot, en in de gevolgen niet minder fchadelyk , dan het andere begrip (*>

De natuurlyke en zedelykè blykbaarheden voor een Leeven naa dit Leeven, fchoon blykbaar minder, veel minder, in kragt en gezag dan die der Openbaannge, hebben, nogthans, haar eigen gewigt en nuttigheid; derzelver rechtmaatig toekomende waarde te verminderen, en zo laag mogelyk neder te drukken, m aanzien by de Menfchen, is geenen weezenlyken dienst doen aan de zaak des Christendom, (fchoon zommigen met een opregt oogmerk zulks mogen gedaan hebben): het Christendom heeft, in dit geval, zo min als in eenig ander, noodig gebouwd te worden op de puinhoopen der menschlyke Rede. In tegendeel, het verfmaadt geenzins de kede te ontvangen als zyn Vriend en Bondgenoot , en foms, zo haare Leerftellingen als Geboden, op te helderen en te ftaaven, door zodanige bykomende bewyzen als de Kede in ftaat is op te leveren. .

In het tegenwoordig geval inzonderheid. De overweeging van een Toekomenden Staat is een Onderwerp zo vol troost en genoegen , dat 's menfchen geest noodwendig zich gaarne daar op vestigt, moet wenfchen het van alle kanten te befchouwen, in elk mogelyk licht te onderzoeken, 't zy natuurlyk, 't zy geopenbaard; de overtuiging van alle kanten te laaten inkomen; en met genoegen verneemen, dat een zo gewigtig Geloofsftuk, waarvan zo veel in dit en in een ander Leeven afhangt, volkomen zamenftemt met de natuurlyke gevoelens van het menschlvk hart en de rechtmaatigfte befluiten van het menschlyk J ver-

(*) M*n heeft, met vollen regt , opgemerkt , dat eenige Schryvers, door het vermoffen der Rede in zaaken van den Godsdienst te hoog te verheffen, de Noodzaaklekken* der Openbaarinee hebben weggenomen; terwyl anderen, door dit vermogen te laag te fchatten , de Redelykheid der Openbaannge in de waagfchaal Helden. Biv. Leg. Vol. H. p. a6.

Hh a