Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

512 *. H. SCHEELE, «ESC HOU WD ALS regent,

kunde als deugd. - De vryheid tot de beoeffening van een onverfchillig handwerk/zegt hy, is aan leSren en het doen van een proef, verbonden ; m ïovTlmi dan de bezorging van de gewichtigfte belangen, de hand haaving van de Wet, kunnen oveërlaaten Sn de zulkïn bes'e iïilï™,^ van menfchen en zaakenfde bes e middelen met kunnen verkiezen, of getoond hebben zich aan de Wetten niet te willen onderwerpen ? Zoude

wv 7VgnenHdWaaSheid J'yn? ~~ Hoe gel"kkig ztX V ZF-l Hooreis* indien wy de gevolgen van deeze dwaasheid alleen uit de Gefchiedenis kenden'

ocheele zag zich, in den Jaare 1ó62 , naar waarde geeerd; terwyl anderen alle middelen gebruikten om zki in het opendaand ampt van Drosfaard van rff&Scn een der aanzienlykfte eereposten in Overysfel, tedrTngïï,' wierd zulks aan hem met eenparige ftemmen, feiten X%i?t°IangmS' °PSed,aagen' da^' hy overieèfde die

Twee maanden daarna wierd hy door eene heete koorts aangetast, die een einde maakte aan zyn leeven

pereikt bad. . Elke vriend van Deugd, Vrvheid en

rSfrmenbeS6.,0^ dï ZWaar verlief;'voorÏÏwanbtn Centen' "JSoSSSSf ffi?hf°^ ^

de tolken van de algemeeneTroefS Xn'nSS

SM

geSs fn vUnga/' iby-tfÜ ^nhcid, uitmuntende g^tul-

genislen van de huislyke deugden van scheele. -

Deeze berichten van zyn Character, zo zeer opgehelderd door de zuiverfte Menfchenliefde en Godsvrucht maaken zyne nagedachtenis zo . wel dierbaar voor o«s han , aï het overige belangryk is voor ons verftand; en doen ons de vraag van gr^vius, waar mede hy eindigde, of men

SetemmeiL ? k°"de noeraen ' g^edèlyk

Zyne nagelaate Gefchriften kwamen door zyn Erfgenaam in handen van gooswyn Hogerhuis, insgelyks een waardig Voorftander der waare Vryheid, die, iTen na den Jaare 1672, om en met de Vryheid leed.

Wy

Sluiten