Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en als leeraar der waare vryheid. 5IJ

Wv hebben aan alle de Werken van scheele gedacht, behalven aan een uitmuntend Vertoog over het recht van Oppermacht gericht tegen de Verhandeling van clauwus salmasius, bekend met den naam van Kontnglykc

Fenlfzf"& zvn pen verhuurd om de verdediging van den onthoofden Karei den Eerften op te maaken, en had zodanig uit de daaden der Koningen tot hun recht geredeneerd, dat hy alles aan de willekeur van den Alleenheerfcher onderwerpt, even als of de hoogheid van Gebieders beftaat in de vryheid om de rechten van het ceheele Menschdpm te vertreeden, m

Scheele, oneindig ver boven salmasius m echte Staatkunde bedreeven, heeft deeze Slayerny-prtókrade taal zodanig ontleed, dat hy zich by het Menschdom in deezen verdienstlyk heeft gemaakt — Het moet een fcder verwonderen , dat men deeze Verhandeling, m onzen tvd, niet heeft vertaald en uitgegeeven. Het zoude veele Gefchriften tegens burke hebben opgewogen.

Petrus burmannus , Secundus, heeft onzen edelen scheele de duurzaamfte Gedenkzuil gefticht, door eene vereenigde uitgaaf van alle zyne Werken. - Uit de fchoone Voorred! heb ik het gezegde meest ontleend, — Onlangs heb ik vernomen, dat scheele eene Briefwisfeling gehouden heeft, over Staatkundige onderwerpen, met den beroemden en ongelukkigen Engelfchen Geleerden en Vryheidsvriend algernon sidney , en dat véele Brieven van beiden, vóór weinige jaaren, in Engeland zyn in het licht gegeeven; dan ik heb te vergeefsch o-etraat om dezelve te bekomen,

ö Na dit alles, Medeburgers, durf ik het gerustelyk aan uwe beüisfing laaten, of ik in den beginne te veel gezegd heb, door tevooronderftellen, dat onze scheele mogelyk een Washington zoude geweest zyn. Hebben, wy met alle de deugden, die wy in dien doorluchtigen Man , de roem van onzen leeftyd, bewonderen,ook in onzen scheele zien uitblinken Krygs- Mensch- en Staatkunde, Vaderderlands- en Vryheidsliefde - eerlykheid -moedyver en belangeloosheid, opgeluisterd door alle andeie

Burger- en Christen-deugden ■ het onderfcheid in

de ten toon ftelling van dezelve is alleen door ée omftandigheden des tyds veroorzaakt.

Wv vinden, derhalven, M. H. in het opgehangen eenvoudig tafereel, een leerzaam voorbeeld m alle onze

meng. 1797. no. 12. N " on"

Sluiten