Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALGEMEENE VADERLANDSCHE

LETTER-OEFENINGEN.

Het Leven van Jofeph in Leerredenen , door hernardus van marken, Predikant te Hoorn. Hde Deel. Te Utrecht, by W. van Yzervvorst, 1797- sr' ttvo. 263 bl.

In onze aankondiging van het Eerfte Deel deezer leezenswaardige en nutte Leerredenen hebben wy ons oordeel uver dezelve verklaard. De wyze der behandelinge» in dit Tweede Deel aan de voorgaande volmaakt gelyk» maakt de herhaaling van nadere beoordeelinge noodeloos. Het mededeelen van eenige ftaalen ter proeve is 't al, 't geen onze taak thans vordert. Zie hier iets over ïosEPH's karakter, zo als van marken hem voordraagt, by zvne ontdekking aan de broederen, als beleedisd door dezelven, en zyn gedrag in die treffende omftandigheid. „ Schoon zyne handelwyze, (zo icnryft de deftige Leeraar) welke hy in de beproeving van zyne " broederen gehouden heeft, hard moge fchynen, wy " hebben evenwel hier en daar duidelyke bewyzen ge" had, dat hy door geene wraakzugt gedreven wierd, " maar dat hy naar een zeker plan tot een gewichtig " einde in die beproevingen handelde; nergens evenwel " fchittert zyn karacler als beledigde zoo fchoon , als " toen hy zich aan zyne broederen ontdekte. Stelt u eens " voor, het leed, 't welk hem door zyne broederen was " aangedaan; hy het voorwerp van hunne nyd zynde , was op de onmededogenfte wyze mishandeld, tot Haat " naar Egypte verkogt; wat zoude men nu verwachten " by zyne ontdekking ? ö Toehoorders, als menig een " met zyn eigen onverzoenelyk hart raadpleegt en Jofeph " daarnaa wilde afmeten, die zoude ten minften ver" wachten, dat hy by deze gelegenheid verwytingen en beftraffingen deswegens zoude gedaan hebben; maar " nWs van dat alles heeft plaats: zyn hart is geheelenal "het hart van den menfchenvriend; niet eene gedachte " van wraak komt 'er in hem op ; zyn grootmoedige lett. 1798. no. 12. Mm ,, en

Sluiten