Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

520 b.' van marken

„ moeten, Christenen! dat zal vreugde wezen, zoo als „ wy hier geene kenden; dan zullen wy altoos te zamen „ by den Heere zyn."

In de veertiende Leerrede ontmoeten wy eene verdeediging van joseph's gedrag, omtrent het geld, het vee, de landerycn en de perfoonen der Egyptenaaren. „ 'Er „ is (fchryft van marken) geen gedeelte van Jofeph''s „ gefchiedenis, waar op het ongeloof lager gevallen is, „ dan dit, 't welk wy thans behandelen, 't Was de „ grootfte onrechtvaardigheid, zegt men, dat Jofeph zich „ den hongersnood ten nutte maakt, en voor dat geen, „ 't welk den Egyptenaaren eerst in eigendom toebehoor„ de, bun geld, hun vee, hunne landen, en eindelyk „ zelfs hunne vryheid, hun ontneemt, en ze in de magt „ des Konings brengt." Eene pooging doende, om, ware 't mogelyk, ook ten deezen opzigte zynen joseph te verdeedigen, ftelt de Eerw. van marken de volgende vraagen ter zyner beantwoordinge voor: ,„ ï*. Is het te „ berispen in Jofeph, dat hy het opgezameldc koor-n ver„ koopt, en zich van het geld der Egyptenaaren voor „ 's Konings fchatkist meester maakt? a°. Was 't niet „ hard, dat hy, toen ze geen geld meer hadden, al hun .„ vee neemt ? 30. Is 't wel te rechtvaardigen, dat hy

eindelyk de onderdanen van hunne vryheid berooft, „ en hunne akkers tot een eigendom van den Koning ,, maakt? 40. Hoe moeten wy zyne handelwyze omtrent „ de Priesters beoordeelen?" De oplosfing deezer zwaarigheden, tot eere van den Bybel, hoewel eenigzins uit. voerig, willen wy, volgens 't inzigt, welk de geagte van marken daaromtrent heeft, hier nevens voegen. Hy redekavelt in deezervoege.

„ 1. Is het te berispen in Jofeph, dat hy het op„ gezamelde koorn verhoogt, en zich dus van het geld „ der Egyptenaaren voor 's Konings fchatkist geheel „ meester maakt ? Wy hebben, (antwoordt van mar„ ken) by de behandeling van Hoofdfl. XLI, gezien, dat „ Jofeph in de 7 vruchtbare jaren het vyfde deel, welk „ hy verzamelde, wel als een belasting geëiscbt heeft, „ maar denkelyk ook daarenboven nog veel van de inge„ zetenen, fchoon zeker wegens den overvloed voor een „ zeer lagen prys, heeft ingekogt, en dat 'er zeer veele „ onkosten hebben moeten befteed worden , om koorns, fchuuren te bouwen, en, het graan te bezorgen en te M bewaren. En maakt dit het niet reeds hoogst bil-

Sluiten