Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER UITGEGRAAVENE BEENDEREN. I£

zen voor van vleesch en voor van kruiden leevende Dieren.

De Dieren in overweeging neemende ten aanziene van derzelver ftand op den Aardkloot, zyn 'er veele byzonder eigen aan bepaalde lugtftreeken; andere zyn min beperkt, als de Haringen, Makreelen, Salmen; andere wederom, die naar allen fchyn zich beweegen in de geheele intgeftrektbeid der Zee, als de Haay, en veele van de Walvischaartige foort ; terwyl veele Schulpvisfchen aan ééne plaats gehegt blyven. Indien de Zee niet meermaalen dan ééns haaren ftand veranderd hadt, en het land in een zeer korten tyd droog liet, dan zouden wy kunnen bepaalen hoedanig het Climaat voortyds geweest was, door het opdelven der begraavene Beenderen van de daar gevestigde Dieren ; want deeze zouden wy alleen vermengd vinden met die van heen en weder trekkenden; maar, indien de Zee van plaats langzaam verwislêlt, dan kunnen de overblyfzels van Dieren, onder verfchillende Climaaten behoorende, ondereen gemengd zyn, en gevonden worden van het eene en andere Climaat dooreen gemengd geftorven en begraaven; maar dit ftuk, vrees ik, kan niet worden uitgemaakt. Uit de opgedolven Beenderen, nogthans, hebben wy eenig denkbeeld, hoe de Beenderen der Landdieren, onder den grond bedolven, gefchikt zyn ten opzigte van de Zeedieren.

Indien de Zee eenige plek beflaagen hadt, welke nooit droog land geweest ware, vóór dat de Zee daar kwam, kunnen de vreemde Fosfilia alleen die van Zeedieren weezen ; maar ieder gedeelte zal zyne bvzondere foort hebben van die 'er plaatslyk eigen zyn ," gemengd met weinige Amphibia, en v.<n Zeevogelen, in die gedeelten, v/elke zee-inhammen zyn. Ik zal veronderftellen , dat, wanneer de Zee die plaats verliet, dezelve liep over land, waar beide Planten en Landdieren beftaan hadden , de Beenderen van dezelve zullen 'er begraaven zyn, als mede die der Zeedieren; en, indien de Zee 'er langen tyd geftaan hebbe, gelyk 'er reden is om te gelooven, dan zullen deeze gemengde vreemde Fosfilia overdekt zyn met die van Zeedieren. Indien nu de Zee weder vcrplaatze en deeze plek verlaat,dan zullen wy de Land- en Zee-fosfilia, bovengemeld, in deeze orde vinden ; en wanneer wy vreemde Fosfilia beginnen te ontdekken in eene tegen* overgeftelde rigting van derzelver vorming , zullen wy eerst eene bedding aantreffen van die Dieren, eigen aan de

Zee,

Sluiten