is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waarin de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN OVERHEDEN EN ONDERZAATEN. 87

pinB, en Aandrift der menfchelyke ziele, geagt wordt. . Dit gevoel is het byzonder voorregt van 's Menfchen Rede, en de eenige grond waar in 't zelve kan opgroeijen en rypen. Eene Deugd uit dwang en een Godsdienst uit overheerfching zyn in 't oog loopende tegenzeggelykheden.

Slaavemy wischt het Beeld van god , oorfpronglyk der Menschlyke Natuure zo fterk en diep ingedrukt, uit; en maakt den ftaat des Menschdoms oneindig fchandlyker en veel bejammerenswaardiger dan die der Dieren des Velds, wier rang op de fchaal der weezens over 't algemeen vordert, dat zy onderworpen zyn aan het volftrekt bedwang van een hooger verftand; en die , door den god der Natuur verordend zynde tot lydclyke dienstbaarheid, gelukkig geen trek na Vryheid en Onafhanglykheid ontwaaren. Zo dat, volgens dit plan, de eigendunklyke Monarch in de redelyke, en die Beesten, welke al te wild en woest zyn, in de dierlyke,wereld de eenige voorwerpen van gods algemeen Beftuur zouden weezen, welke hy immer ten oogmerke hadt de aangenaamheden der Vryheid te doen fmaaken. Of, met andere woorden, dat de zwak/Ie, de nutflc en onfchuldigfte , geheel de Natuur door, te eenemaal verlaaten zouden weezen door de Voorzienigheid, en ten prooi je gegceven aan verdrukkende

en vernielende overmagt Tyrannen, in zich zeiven

de voorwerpen van affchrik en vervloeking, boven het bereik van pyn, armoede, of dood; de vyanden van god, die het plan van zyn Opperbeftuur hoonen en tarten; de geesfels der Volken; de pesten der menschlyke Maatfchappye, die medelyden en menschlievenheid in 't algemeen ons verpligten om tegen te ftaan, en, indien het mogelyk is, te vervolgen, zo verre 'er zich eenige waarfchynlykheid van wel te zullen flaagen opdoet, tot derzelver volftrekte verdelging —.— deeze vervreemden van menschlykheid , zeg ik,zouden voor wraake befchut weezen; hun geweld voor onwederftandelyk verklaard , en hun hooge gezalfde wreedheid gezalfd geagt worden.

Maar wie kon hun een zo onderdrukkend en beledigend Gezag geeven ? Dit kon de Opper - Oorfprong van alle Magt niet doen, zonder zichzelven te verlochenen,

en zyne zedelyke volmaaktheden te ontluisteren

dit niet voortkomen uit Toeflemming der Menfchen, als die nimmer vrywillig konden overeenkomen tot het beftemmen van hunne eigene fchande en elende. De magt, dêrG a hal.