is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waarin de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ftlg EEN VOORTREFLYKE OOGZALF.

wederom uit de oogen , met laauwe melk ; voornaanielyk, op dat niet eenige deeltjes der aangebragte vettigheden, door de hette des deels rans geworden zynde, hetzelve zouden prikkelen. By lieden , wier oogen zeer gevoelig zyn , kunnen ook lapjes, met deeze Zalf beSreeken, over de oogleden gehangen worden.

Van deeze Oogzalf bedien ik my by alle Oogontdeekingen, die van geen waaren ontltooken aart zyn, dat is by de zodanige, die geene aderlaatingen, bloedzuigers, enz. vorderen , by welke dit middel, ten minden in den beginne , te veel zou prikkelen, en dus meer kwaad dan goed doen. Het best geneest deeze Zalf de vogtige Oogontdeekingen met opgezwollene oogleden, gelyk ook wanneer de oogleden aan eikanderen kleeven door eene fcher-

Se lymerige doffe. Ondertusfchen doet het middel ook eeds den grootden dienst in allerlei andere fleepende Oogontdeekingen, hoedanige zyn de zinkenaartige, de kropzeerige , de venerifche , de fchurftige, enz. Zelfs geneest zomwylen, door het gebruik van dit middel, de ondooifchynendbeid van het Hoornvlies; terwyl deszelfs vlekken 'er niet zelden door worden weggenomen.

3EYZONBERIIEDEN AANGAANDE DE THEE, EN DERZELVER BEREIDING IN CHINA.

{Getrokken uit da Reisbefchryving van Lord macartn£Y.)

Overal, waar men in China de Theeboomen op eene geregelde wyze behandeld vindt, ziet men dezelve op ryen geplant, die voortgekomen zyn uit zaaden, op een afdand van vier voeten van elkander gezaaid, in een grond die vooraf van alle onkruid is gezuiverd. Zelden vindt men den Theeboom in laage moerasfige oorden , dewyl deeze voor den Rystteelt bewaard worden. Zo veel te uitgebreider zyn daarentegen de bosfehen dier boomen in het bergachtig gedeelte des Ryks, vooral in! de Provincie van Fochen. Men houdt deezen boom laag, om zo veel te gemaklyker zyne bladeren te kunnen plukken, welke men driemaalen in het jaar inzamelt, eensin het Voorjaar en nog twee keeren geduurende deri Zomer, De lange en tedere takken van den Theeboom ontfpruiten byna onmiddelbaar uit den wortel, zonder een tus-_ fchenkomenden dam : het is een heesterachtig Gewas,

niet