is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waarin de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN HASSENCAMP.

43?

de bedachtzaamheid, om voor zyne achtergelaatene Familie en Vrienden te zorgen; door het groot belang, dat hy, altyd aan zich zeiven gelyk, ten laatften toe bleef ftellen aan alles, wat beilisfend is voor het geluk en ongeluk der menschheid; en door de wyze overgegeevenheid en onderwerping, waarmede hy zich over den dood en den toekomftigen ftaat uitdrukte.

Die Zalige! zyn dorst naar waarheid en licht is geftild. Elk , die gevoel heeft van menfchenwaarde en grootheid van ziel, zal zyn aandenken eeren, zyn naam met achting uitfpreeken, en tegen de verachting en verkleining van onbeduidende menfchen , die zwak genoeg zyn, om alleen op zwakheden te letten, en zeldzaame waarlyk fchitterende hoedanigheden van den voortreflykften aart over het hoofd te zien, met warmte weeten te verdedigen.

LUDWIG WACHLER, Rinteln Profesfor der Theologie, Redacleur

den 8ften Oflober der Annalen der Theol. Litter.

1707. en Kerkgefchiedenis.

Eenige Byzonderheden uit de Leevensberichten van j. m, hassencamp , door hem zeiven befchreven.

Deze waarlyk uitmuntende Man zag te Marburg het leevenslicht. Zyn Vader, een Koopman en medelid van den Raad derzelver Stad, wierd hem reeds in zyn vyfde jaar ontrukt. Van de vroegfte jeugd af had hy eene onweerftaanelyke neiging tot letteroefeningen, en legde de eerfte gronden tot den hoogen graad van kundigheden, die hy zich vervolgends heeft eigen gemaakt , aan de School te Marburg, voornaamelyk onder het verftandig opzicht en de wyze leiding van Profesfor mee , een voortreffelyk Schoolleeraar, wiens gedachtenis hassencamp , in deze Leevensberichten, met een lecvendig gevoel van dankbaarheid, roemt.

la 1760 begon by de Academifche Lesfen in zyne Vaderftad by te woonen, daar toen door j. w. schroeder, in de Griekfche en Oosterfche Taaien, door coing en spangenberg in de Philofophie en Mathefis, en door geiger en haas in de Algemeene en byzondere Staatenen Kerkgefchiedenis onderwys werd gegeeven. Niet alken in de Mathefis, maar ook in zyne geheele wyze van I i 4 den-