Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN LUC. II VS. 7. 505

Wy vergenoegen ons met deeze bydraage tot opheldering der Heilige Schrift, waarvan wy den lof der eerfte voordragt aan den taalkundigen, doch welligt in ons Vaderland te weinig bekenden, arbeid van den beroemden z. pkarce gaarne toekennen. Voorts, daar wy de redenen, die ons al verders tot de uitgaave, in deezen tyd des Jaars voornaamelyk, aanporden, met genoegzaame breedvoerigheid aanvoerden, verhoopen wy, dat de gezegde oogmerken tot nut en ftichting onzer Landgenooten, by het vast naderend Kersfeest, of ter wegneeming van een nog heerfchend vooroordeel aangaande het eerfte verblyf van 's Werelds Heiland, door eene gunftige en tydige plaatzing in uw geacht Mengelwerk zullen mogen bereikt worden, ten einde de Waarheid ook in deezen op het fpottend Ongeloof zegepraale, en, bevryd van den fmet der dwaalinge, met haaren eigen luister, en eenvoudig fchoon , te voorfchyn treede.

Ik ben, met allen heilwensch,

Uw Toegenegen Vriend E. D. L.

practische waarneemingen , aangaande de meest voorkomende veu schillende zoorten van maaupvn. Door Dr. g. c. conradi, Stads Phyficus te Northeim.

De Maagpyn, of Maagkramp, eene der hardnekkigfte en pynlykfte plaagen van het menschdom, is geenzins altoos van denzelfden aart. Dagelyks komen 'er daarentegen twee zoorten van voor, die merklyk in natuur verfchillén; dewyl de eene zoort ontftaat uit eene te groote zwakheid en ftapheid der maagvezelen, en daarentegen de andere voortkomt uit eene vermeerderde prikkelbaarheid der Maag, en eene boven maate vermeerderde gevoeligheid der Maagzenuwen. Deeze verfchillende zoorten van dit ongemak hebbe men zo veel te meer naauwkeurig te onderfcheiden, om dat zy doorgaans by geheel verfchillende Temperamenten worden waargenomen, 't geen eene aanmerklyke verfcheidenheid in de Geneeswyze ten gevolge heeft.

Oo 5 De

Sluiten